دوره و شماره: دوره 16، 61 (پاییز 1392) - شماره پیاپی 61، پاییز 1392، صفحه 1-288