دوره و شماره: دوره 16، 64 (تابستان 1393) - شماره پیاپی 64، تابستان 1393، صفحه 1-256 
6. بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن

صفحه 159-205

طوبی شاکری گلپایگانی؛ راحله کاردوانی؛ مهدی وکیلی