دوره و شماره: دوره 16، 62 (زمستان 1392) - شماره پیاپی 62، زمستان 1392، صفحه 1-272 
2. جرم عقیم سازی و مجازات آن

صفحه 7-64

محمدعلی حجازی؛ فاطمه بداغی