دوره و شماره: دوره 16، 62 (زمستان 1392) - شماره پیاپی 62، اسفند 1392، صفحه 1-272 
جرم عقیم سازی و مجازات آن

صفحه 7-64

محمدعلی حجازی؛ فاطمه بداغی