دوره و شماره: دوره 22، 87(بهار1399)، بهار 1399، صفحه 1-176 
3. اعتیاد مردان متاهل ؛علل و پیامدها

صفحه 63-88

10.22095/jwss.2020.108885.1405

سهیلا صادقی فسایی؛ زینب جهاندار لاشکی؛ عبدالحسین کلانتری