تعیین‌کننده‌های اجتماعی و فرهنگی نگرش دانشجویان به سقط جنین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جمعیت شناسی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه خوارزمی

چکیده

سقط جنین، به‌عنوان مسئله‌ای اجتماعی- پزشکی در سالهای اخیر افزایش یافته است. مقاله‌‌ی پیش‌رو، به بررسی عوامل و تعیین-کننده‌های نگرش دانشجویان به سقط جنین می‌پردازد. روش مطالعه کمی- پیمایشی با حجم نمونه 384 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران می‌باشد. نتایج نشان داد که نگرش مثبت به سقط جنین در بین زنان بیشتر از مردان، افراد بدون همسر بیشتر از افراد دارای همسر، فارس‌ها بیشتر از بلوچ‌ها و ترکمن‌ها، و جوانان زیر 25 سال بیش‌تر است. علاوه بر این، نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که متغیرهای درگیری در فعالیتهای فراغتی، نگرش مثبت به معاشرت فرازناشویی، و برابری گرایی جنسیتی اثر افزایشی و در مقابل، متغیرهای دینداری و ارزش فرزند اثر کاهشی بر نگرش به سقط جنین دارند. در مجموع این متغیرها حدود 46 درصد از واریانس نگرش نسبت به سقط جنین را تبیین کرده‌اند. از اینرو، تحولات ارزشی و فرهنگی در جامعه ایران به‌ویژه در میان جوانان موجب تغییر نگرش‌ها نسبت به سقط جنین شده است.

کلیدواژه‌ها