دوره و شماره: دوره 22، 88(تابستان1399) - شماره پیاپی 88، شهریور 1399 
کاربرد انصاف در فقه خانواده

صفحه 121-142

10.22095/jwss.2021.248372.2471

محمد اسحاقی؛ فریبا حاجی علی؛ زینب نفر