حق زوج بر منع اشتغال زوجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه ی قضایی در اجرای این ماده به گونه ای عمل می کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر موسع از «حیثیت» و «مصلت خانواده»، امکان منع اشتغال زوجه با وجود شرط ضمن عقد مبنی بر اشتغال وی، اجرایی دانستن رأی که نتیجه ی آن تکلیف دادگاه به قطع رابطه ی استخدامی زوجه با اشخاص ثالث است و تحمیل خسارات ناشی از قطع رابطه ی قراردادی کار به زوجه، همگی زیان هایی هستند که متوجه زوجه می باشند. این نوشتار ضمن بررسی دکترین و رویه ی قضایی در تفسیر ماده ی 1117 قانون مدنی و پاسخ به استدلال های ارائه شده در این دو منبع حقوق، به ارائه ی راه کارهایی در جهت حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از ورود زیان های احتمالی به وی می پردازد.

کلیدواژه‌ها


 • السنهوری، عبدالرزاق احمد 1382. الوسیط فی شرح القانون المدنی الحدید، ترجمه‌ی محمد حسین دانش کیا و سید مهدی دادمرزی، قم، دانشگاه قم.
 • اسدی، لیلا سادات 1390. حقوق کیفری خانواده، تهران، دانشگاه امام صادق(ع) واحد پردیس خواهران.
 • امامی، سید حسن 1366. حقوق مدنی،  تهران، اسلامیه، ج2 و 5.
 • جابری عربلو، محسن 1362. فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، تهران، سپهر.
 • حیدرپور، البرز 1385. حقوق خانواده- انعقاد ازدواج دائم-آثار و انحلال آن، تهران، مهزیار.
 • شمس، عبداله 1387. آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ج2.
 • شهیدی، مهدی 1383. اصول قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، ج 2.
 • ــــــــ 1388. حقوق مدنی (3)- تعهدات، تهران، مجد.
 • ــــــــ 1387. حقوق مدنی(4)- شروط ضمن عقد، تهران، مجد.
 • صفایی، سید حسین و اسدالله امامی 1385. مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان.
 • عمید، حسن 1362. فرهنگ فارسی عمید، تهران، ابن سینا.
 • کاتوزیان، ناصر 1371. حقوق مدنی، تهران، شرکت انتشار و بهمن برنا، ج1.
 • ــــــــ 1388. قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ج2.
 • ــــــــ 1387. کلیات حقوق، نظریه عمومی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 • گرجی، ابوالقاسم (زیرنظر) 1384. بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران.
 • لطفی، اسدالله 1388. حقوق خانواده، تهران، خرسندی، ج1.
 • مجتمع قضایی خانواده یک تهران،«بررسی حکم تمکین از حیث اعلامی یا اجرایی بودن»، تعالی خانواده، ش 11، (شهریور 1384).
 • محقق حلی 1364. شرایع الاسلام، ترجمه‌ی ابوالقاسم بن احمد یزدی، تهران، دانشگاه تهران، ج1.
 • محقق داماد، سید مصطفی 1367. بررسی فقهی- حقوقی خانواده، علوم اسلامی. تهران
 • مدنی، سید جلال الدین 1370. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، همراه.  
 • ــــــــ 1383. حقوق مدنی (3)- شرایط ضمن عقد، تهران، پایدار.
 • معاونت آموزش قوه قضاییه 1385. راهنمای رسیدگی عملی در شوراهای حل اختلاف، قم، قضا.
 • ــــــــ  1387. مجموعه نشست‌های قضایی مسایل قانون مدنی، جاودانه، تهران
 • معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری 1382. قوانین و مقررات خانواده، تهران، ریاست جمهوری.
 • معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه 1384. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، تهران، روزنامه رسمی، ج1.
 • نجفی، شیخ محمد حسن 1412ق. جواهرالکلام، بیروت، موسسه المرتضی العالمیه.
 • نوین، پرویز 1384. انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، تدریس.
 • هدایت نیا، فرج الله. «اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی»، مطالعات راهبردی زنان،  ش 24 (زمستان 1385).
 • ـــــــــ .  «اشتغال زن و مصلحت خانواده در قانون مدنی»، مطالعات راهبردی زنان، (زمستان 1385).
 • وفادار، علی 1380. حقوق خانواده- حقوق مدنی 5، تهران، وفادار.