ریشه یابی بحران زنان در غرب با تکیه بر آموزه های کتاب مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

امروزه در جهان شاهد بحران ها و چالش های گوناگون در عرصه های مختلف هستیم که بحران زنان یکی از بارزترین این بحران هاست. از منظر دقیق انسان شناسانه بحران های انسانی در بیرون، در واقع در درون انسان شکل گرفته است، از این رو بحران زدایی نیز باید از درون انسان آغاز شود. از نگاه جامعه شناسانه نیز بحران زنان در غرب ناشی از عوامل گوناگونی مانند باورها، آموزش های نادرست خانواده و اجتماع است که حل آن نیازمند توجه به سیاست ها و برنامه های متناسب با نقشه راه مبتنی بر توحید و کرامت انسان می باشد. در این مقاله با به کارگیری روش مروری تحلیلی و استنباطی و با رویکردی نقادانه به بررسی و تحلیل بحران زنان در غرب، ریشه ها و عوامل شکل گیری آن با تکیه بر آموزه های کتاب مقدس و پیامدهای آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


 • ×   قرآن کریم

  ×   کتاب مقدس

  ×   جلیلی، محمدرضا 1383. جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و یهودیت، دستان.

  ×   تاجور، آذر؛ پورطهماسبی، سیاوش 1388. بررسی تطبیقی منزلت زن در الهیات فمینیستی و اسلام، مقالات برگزیده دومین همایش جهانی زنان، معاونت فرهنگی نهاد رهبری.

  ×   دورانت، ویل 1380. تاریخ تمدن، ترجمه ابوالقاسم طاهری و احمد آرام، اقبال.

  ×   راسل، برتراند 1354. زناشویی و اخلاق، ترجمه مهدی افشار، تهران، کاویان.

  ×   سخایی، سیده مژگان 1388. فمینیسم، شکست افسانه آزادی زنان، ج اول، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، تهران.

  ×   ــــــــــ 1388. «فروپاشی فمینیسم»، مقالات برگزیده دومین همایش جهانی زنان، معاونت فرهنگی مقام معظم رهبری، تهران.

  ×   طاهرخانی، مهدی 1383. اثرات جهانی شدن بر زنان (فرصت‌ها و تهدیدها) با تأکید بر تجربیات جهانی، مجموعه مقالات همایش سراسری زنان، ج اول (جهانی سازی)، پژوهشگاه فرهنگ و معارف، تهران ، 1383.

  • Ø Alcoff،Linda1988,Cultural Feminisim Versus Post Structuralism : The Identity Crisis  in Feminist Theory ,The University of Chicago Press

   

  • Ø Fiorenza-Schussler1996, Feminist Biblical Interpritation in Christian  Feminisim,E&M Copeland
  • Ø ______________1993. Transforming the Legacy of The Wemon's Bible
  • Ø Graves, Robert and Raphael Patai 1964,The Book of Genesis ,New York: Doubleday.
  • Ø Lee,D.A ,Touching The Sacred Text : The Bible as Icon in Feminist

              reading1986, Pacifia Theological Studies Association

  • Ø Fox- Genovese1965. Elizabeth, feminism is not the story of my life, Double day Printed
  • Ø Hauptman, Judith2001. “Women”: Torah and Commentary, Ed. David, L.Lieber, the Jewish Publication Society
  • Ø Kassian, Mary2005. The Feminist Mistake: The Radical Impact Of Feminism on Church and Culture, Cross way Books, USA
  • Ø L. Lukas, Carrie2005. The Politically Incorrect Guide to Women Sex and Feminism, RegNery Publishing, Washington, Dc
  • Ø Nadell, Pamella1998. Women Who Would Be Rabbis: A History of Women’s Drdination, editor, Jewish Women’s Life, Beacon Press
  • Ø Telushkin, Joseph1997. Biblical Literacy: The Most Important People, Events, and Ideas of the Hebrew Bible, New York, William Morrow and Company
  • Ø Wandy ,Shalit2000. A ReturnTO MOdesty : Discovering the Lost Virtue,USA

   

  • nobeliefs.com/DarkBible/darkbible7.htm
  • Ø www.henrymakow.co

   

  • Ø Fiorenza,Feminist Biblical Interpretation in Christian Feminisim,Pp. 50-53   ;also cf.  Lee D.A,Touching THE Sacred Text ;Fiorenza, Transforming  the Legacy of the Wemon's Bible)