راهبرد پارادایم سازی اسلامی در حوزه ی‌ جامعه شناسی خانواده و جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

این مقاله با هدف زمینه سازی جهت توسعه ی علوم انسانی اسلامی به طور عام و تأسیس پارادایم یا الگویی برای جامعه شناسی اسلامی خانواده و جنسیت به طور خاص، به بررسی مهم ترین مبانی پارادایمی یا پیش فرض های معرفت شناختی، هستی شناختی، ارزش شناختی و روش شناختی یک جامعه شناسی اسلامی با تأکید بر حوزه ی مطالعات خانواده و جنسیت می پردازد. پذیرش دین به عنوان یکی از منابع معرفتی در علم، توجه به تبیین های غایت شناختی الهی، تأکید بر عقلانیت نظری و عملی، فطرت و تفاوت های طبیعی زن و مرد به عنوان مبانی انسان شناختی، درج سنّت های اجتماعی و تاریخی به مفهوم قرآنی آن در ذیل عنوان قانون مندی اجتماعی، در نظر گرفتن خدا و موجودات ماورائی در تحلیل های اجتماعی و رد نسبیت گرایی ارزشی، ویژگی هایی هستند که این پارادایم پیشنهادی را از دیگر پارادایم های موجود در علوم اجتماعی متمایز می کنند، ضمن آنکه از نظر پذیرش مدل های رایج تبیین، تأکید بر هویّت مستقل فرد و جامعه و دفاع از جانبداری ارزشی در علم، میان این پارادایم و پارادایم های موجود یا دست کم برخی از آنها مشابهت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


واژگان کلیدی

ارائه گردیده است. » اندیشههای
راهبردی زن و خانواده « ∗- مقاله حاضر در نشست

 

 • ×   اسکیدمور، ویلیام 1375. تفکر نظری در جامعه‌شناسی. ترجمه علی‌اصغر مقدس و همکاران. تهران: انتشارات تابان.

  ×   ایمان، محمدتقی 1388. مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمّی و کیفی در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  ×   برناردز، جان1384. درآمدی به مطالعات خانواده. ترجمه حسین قاضیان. تهران: نشر نی.

  ×   بستان، حسین و همکاران1385. اسلام و جامعه شناسی خانواده. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  ×   بستان، حسین1390. گامی به سوی علم دینی (2): روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  ×   جوادی آملی، عبدالله 1377. شریعت در آینه­ی معرفت. قم: مرکز نشر اسراء.

  ×   جوادی آملی، عبدالله 1379. تفسیر موضوعی قرآن کریم. ج12 (فطرت در قرآن). تنظیم و ویرایش: محمدرضا مصطفی پور. قم: مرکز نشر اسراء.

  ×   الحرّ العاملی، محمد بن الحسن (بی‌تا). وسائل الشیعه (20 جلد). بیروت: دار احیاء التراث العربی.

  ×   رى شهرى، محمد1363. میزان الحکمه. (10 ج). تهران و قم: مکتب الاعلام الاسلامی.

  ×   ریتزر، جورج 1385. نظریه­ی جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.

  ×   رینولدز، پل دیویدسن1388. مقدمه‌ای بر نظریه‌سازی. ترجمه­ی عبدالعلی لهسائی زاده و منصور مدنی. شیراز: نوید شیراز، 1388.

  ×   ساروخانی، باقر1370. مقدمه­ای بر جامعه شناسی خانواده. تهران: سروش.

  ×   سایر، آندرو1385. روش در علوم اجتماعی: رویکردی رئالیستی. ترجمه عماد افروغ. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  ×   السبحانی، جعفر1409. الالهیات. بیروت: الدار الاسلامیه للطباعه و النشر و التوزیع.

  ×   سروش، عبدالکریم 1374. درسهایی در فلسفۀ علم الاجتماع. تهران: نشر نی.

  ×   الشیرازی، صدرالدین محمد 1368. الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیّه الأربعه (9 ج). قم: منشورات مصطفوی.

  ×   صدر نجفی، سید محمدباقر1380. سنت­های تاریخ در قرآن. ترجمه جمال موسوی اصفهانی. تهران: نشر تفاهم.

  ×   الصدر، السید محمدباقر1421. المدرسه القرآنیّه. قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصّصیه للشهید الصدر.

  ×   الطباطبایی، السید محمدحسین بی‌تا. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: انتشارات جامعه­ی مدرسین حوزه­ی علمیه­ی قم.

  ×   عابدی شاهرودی، علی1385. نظریه­ی علم دینی بر پایه­ی سنجش معادلات علم و دین. علم دینی: دیدگاه‌ها و ملاحظات. به کوشش سید حمیدرضا حسنی و همکاران. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  ×   فِی، برایان 1383. پارادایم‌شناسی علوم انسانی. ترجمه­ی مرتضی مردیها. تهران: پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی.

  ×   کچوییان، حسین1383. جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی دینی: جامعه‌شناسی مسیحی به عنوان یک نمونه­ی تاریخی و زنده از جامعه‌شناسی غیر سکولار. دین و علوم اجتماعی. به کوشش مجید کافی. قم: پژوهشکده­ی حوزه و دانشگاه.

  ×   گیدنز، آنتونی1383. چکیده­ی آثار آنتونی گیدنز. فیلیپ کسل(ویراستار). ترجمه حسن چاوشیان. تهران: ققنوس.

  ×   لیتل، دانیل1373. تبیین در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالکریم سروش. تهران: مؤسسه­ی فرهنگی صراط.

  ×   المجلسی، محمد باقر1403. بحار الأنوار. بیروت: داراحیاء التراث العربی.

  ×   مصباح یزدى، محمدتقی1364ـ1365. آموزش فلسفه (2 ج). تهران: سازمان تبلیغات اسلامى.

  ×   مصباح یزدی، محمدتقی1368. جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

  ×   مطهری، مرتضی1369. مجموعه­ی آثار. ج2. تهران و قم: صدرا.

  ×   مطهری، مرتضی1371. نظام حقوق زن در اسلام. تهران و قم: صدرا.

  ×   وبر، ماکس 1382. روش شناسی علوم اجتماعی. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نشر مرکز.

  • Ø Audi, Robert. (ed.) (1995). The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Ø Bilton, Tony, et al. (1981). Introductory Sociology.London and Basingstoke: MacMillan Press LTD.
  • Ø Curry, Tim, et al. (1997). Sociology for the Twenty-First Century. UpperSaddleRiver and New Jersey: Prentice Hall.
  • Ø Hammersley, Martyn. (2000). Taking Sides in Social Research. London and New York: Routledge.
  • Ø Hekman, Susan J. (1992). Gender and Knowledge. Boston: Northeastern University Press.
  • Ø Hollis, Martin. (1994). The Philosophy of Social Science: An Introduction. Cambridge: CambridgeUniversity Press.
  • Ø Ingoldsby, Born, B. (2006). "Family Origin and Universality". Ingoldsby and Smith (eds.). Families in Global and Multicultural Perspective. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
  • Ø Lawson, Tony and Garrod, Joan. (2001). Dictionary of Sociology. London and Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.
  • Ø Mintz, Steven and Kellogg, Susan. (1991). "Coming Apart: Radical Departures since 1960". John N. Edwards and David H. Demo (eds.). Marriage and Family in Transition. Boston and London: Allyn and Bacon.
  • Ø Neuman, W. Lawrence. (1997). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston and London: Allyn and Bacon.
  • Ø Sabini, John. (1995). Social Psychology. New York and London: W. W. Norton & Company.
  • Ø Stokes, Randall. (1984). Introduction to Sociology. Dubuque and Iowa: Wcb Publishers.
  • Ø White, James M. (2005). Advancing Family Theories. Thousand Oaks and London:   Sage Publications.