عوامل طلاق در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی توسعه دانشگاه تهران

2 مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

طلاق، به عنوان مسأله اجتماعی، ازجمله گسیختگی های خانواده است که از ساختِ اجتماعی و عاملیتِ زوجین متأثر می شود. مقاله حاضر با تلفیق نظریه های سطح کلان (بحران ارزش ها) و خُرد (مبادله اجتماعی، همسان همسری و نیاز - انتظار)، به تحلیل علل طلاق در استان مازندران پرداخته است. روش تحقیق، کمی به صورت تحلیل محتوا بود که با استفاده از ابزار پرسش نامه معکوس انجام شد. جامعه آماری شامل 12101 پرونده طلاق در دادگستری استان مازندران بود که از میان آ نها، تعداد 980 پرونده با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که نرخ طلاق در استان مازندران، بازتابِ به ترتیب چهار عامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و شخصیتی است که با هم دیگر توانسته اند 11/4 درصد از واریانس طلاق در استان را تبیین کنند. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که گذار جامعه از نظم سنتی به مدرن به همراه تجربه زیستی تقریباً متمایز با گذشته، عوامل ساختی و عاملیتیِ احتمال طلاق را افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


 • ×  اخوان تفتی، مهناز. «پی‌آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن». مطالعات زنان، سال 3، ش1، (زمستان 1382).

  ×  ازکمپ، استوارت 1369. روان‌شناسی اجتماعی کاربردی. ترجمه فرهاد ماهر، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

  ×  برناردز، جان 1384. درآمدی به مطالعه خانواده. ترجمه حسین قاضیان، تهران: نشر نی.

  ×  بنی‌جمال، ش.، نفیسی، غ. و یزدی، س. م. «ریشه‌یابی علل ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها در رابطه با ویژگی‌های روانی - اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج»، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ش 3، (1383).

  ×  پیران، پرویز. «در پی تبیین جامعه‌شناختی طلاق». نشریه رونق، سال 1، ش اول، 41-34، (1369).

  ×  حبیب‌پور گتابی، کرم و صفری شالی، رضا 1388. راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی. چاپ دوم، تهران: نشر لویه.

  ×  ریاحی، محمد اسماعیل، اکبر علیوردی‌نیا و سیاوش بهرامی کاکاوند. «تحلیل جامعه‌شناختی میزان گرایش به طلاق در شهرستان کرمانشاه». پژوهش زنان، دوره 5، ش3، (زمستان 1386).

  ×  ریحانی، طیبه و محمود عجم. «بررسی علل طلاق در شهر گناباد»، افق دانش، سال8، ش2، 100-96، (پاییز و زمستان 81).

  ×  ساروخانی، باقر 1376. طلاق: پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  ×  سازمان ثبت احوال استان مازندران 1388. دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی.

  ×  شایگان، علی 1337. حقوق مدنی ایران. تهران: انتشارات بدر.

  ×  گیدنز، آنتونی 1375. جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

  ×  مرکز آمار ایران 1365. سالنامه‌های آماری کشور و استان مازندران.

  ×  مرکز آمار ایران 1375.سالنامه‌های آماری کشور و استان مازندران.

  ×  مرکز آمار ایران  1385. سالنامه‌های آماری کشور و استان مازندران.

  ×  مساواتی، مجید 1374. آسیب‌شناسی اجتماعی ایران. جامعه‌شناسی انحرافات. تبریز: انتشارات نوبل.

  ×  والچاک، ایوت و بونز، شیلا 1366. طلاق از دید فرزند. ترجمه فرزانه طاهری، تهران: انتشارات نشر مرکزی.

  • Ø Amato, P. R., and Rogers, S. J. 1997. A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce. Journal of Marriage and the Family, 59, 612-624.
  • Ø Andersen, Signe Hald and Hansen, Lars Gårn 2010. The rise and fall of divorce: A sociological adjustment of Becker’s model of the marriage market. Institute of Food and Resource Economic, FOI Working Paper, 4.
  • Ø Bekele, Serkalem 2006. Divorce: Its Cause and Impact on The Lives of Divorced Women and Their Children: A Comparative Study between Divorced and Intact Families. A Thesis Submitted to the Graduate School of Addis Ababa University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Social Work, July.
  • Ø Bramlett, M. D., and Mosher, W. D. 2002. Cohabitation, marriage, divorce, and remarriage in the United States. Vital health statistics, Series 23, Number 2. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics.
  • Ø Cherlin, A. 1992. Marriage, Divorce, Remarriage. Cambridge: Harvard University Press.
  • Ø Conger, C.1994. Linking Economic hardship to material quality in stability. Journal of marriage and the family ،29, 646.
  • Ø Coontz, Stephanie 2006. The Origins of Modern Divorce. Family Process, 46 )1(, FPI, Inc.
  • Ø Heaton, T. B. 2002. Factors contributing to increasing stability in the United States. Journal of Family ) 23(, 392-409.
  • Ø Heffernan, Catherine 2007. The Sociology of Divorce: A Research Overwiew. Social Science Teacher, ) 37(, Winter.
  • Ø Jocklin, Victor, McGue, Matt, and Lykken, David T. 1996. Personality and divorce: A genetic analysis. Journal of Personality and Social Psychology) 71(,288-299.
  • Ø Kalmijn, Matthijs, De Graaf, Paul, M. and Poortman, Anne-Rigt 2004. Interactions Between Cultural and Economic Determinants of Divorce in The Netherlands. Journal of Marriage and Family, ) 66(, 75–89.
  • Ø Liu, Guiping and Vikat, Andres 2004. Does Divorce Risk Depend on Spouses' Relative Income? A Register-Based Study of First Marriages in Sweden in 1981–1998. Max Planck Institute for Demographic Research.
  • Ø Martin, Sara 1997. A Social Exchange Analysis of Early and Late Divorce. A Thesis in Human Development and Family Studies, Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF SCIENCE, August.
  • Ø Matsuura, Hiroyuki and et al. 2010. Social Factors' Analysis of Japanese Divorce. International Journal of Biomedical Soft Computing and Human Sciences)15(, 41-47.
  • Ø Tembe, Matthews Mangaliso 2010. An Investigation into the Causes of Divorce among the Evangelical Church Members in Namakgale Township. A Thesis Submitted for the Degree of Master of Theology, 10 December.
  • Ø Udry. R. 1971. Social control of marriage. New York.
  • Ø Umoh, S. H. and Adeyemi, H. 1990. Causes of Divorce as Perceived by Students of Terariary Institutions in KWARA.
  • Ø State.http://www.unilorin.edu.ng/journals/education/ije/dec1990/CAUSESKWARA%20STATE.pdf.
  • Ø Wolcott, Ilene and Hughes, Jody 1999. Towards understanding the reasons for divorce. Australian Institute of Family Studies, Working Paper No. 20, June 1999.