بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی- اجتماعی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در این مقاله، بر اساس رویکردهای نظری، برخی از بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی-  اجتماعی مؤثر بر کاهش یا افزایش احتمال وقوع طلاق مطالعه شده اند. در این نوشتار، به نقش برخی عوامل زمینه ای همچون شهرنشینی، سن زوجین در هنگام ازدواج و زمینه ی قومی به عنوان عوامل اجتماعی اشاره شده است. از میان عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق نیز به نقش حمایت اقتصادی والدین، استقلال مالی زن و به تأثیر اشتغال از منظر دیدگاه اقتصادی بکر و از میان عوامل اجتماعی به نقش الگوگیری از دیگران و در بحث بازدارنده های طلاق به تعلقات دینی، تعلقات خانوادگی (تعداد فرزندان) و الزام به نقش های سنتی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


 • ×   احمدی موحد، محمد. «شاخص­های ازدواج و طلاق و بررسی تغییرات آن در کشور با تاکید بر آمارهای استانی طی سال های 86-81 »، جمعیت، ش 63/64 ، (1387).

  ×   امیر خسروی، ارژنگ. «مرور مقدماتی آمارهای طلاق دهساله اخیر کشور»، جمعیت، ش36/35 ، (بهار و تابستان 1380).

  ×   بهرامی، سیاوش. بررسی جامعه­شناسی عوامل مؤثر بر میزان گرایش به طلاق در شهرستان کرمانشاه، (پایان­نامه کارشناسی ارشد، مازندران، دانشگاه مازندران، 1386).

  ×   دل رحم، عزت­الله. «آمارهای ازدواج و طلاق ثبت شده کشور در سالهای 1371 تا 1378»، جمعیت، ش34/33، (پاییز و زمستان 1379).

  ×   رضایی، حاتم. بررسی و مقایسه نوع سبک­های مقابله­ای در مردان و زنان عادی با مردان و زنان متقاضی طلاق در شهرستان مریوان، (پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1386).

  ×    سروستانی، رحمت­الله.  انسان و شهرنشینی، نامه علوم اجتماعی، 226-197، (1369).

  ×   ـــــــــــــ . انسان و شهرنشینی. نامه علوم اجتماعی.ج 2، ش1،205 (1369).

  ×   علیزاده ، مرجان. «بررسی روند آمار ازدواج و طلاق های ثبت شده کشور از سال 79 تا 84» ، جمعیت، ش 55 و ش 56، (1385).

  ×   عیسی­زاده، سعید؛ اسماعیل بلالی و علی محمد قدسی. «تحلیل اقتصادی طلاق»، مطالعات راهبردی زنان، ش50، (1389).

  ×   قدسی، علی محمد. بررسی جامعه­شناختی رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی، (رساله دکتری جامعه شناسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1382، 98-92).

  ×   گلشن، صیاد. بررسی طلاق و عوامل اجتماعی جمعیت شناختی مؤثر بر آن شهرستان خوی، (پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، 1372).

  ×   ملتفت، حسین. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان داراب، (پایان­نامه کارشناسی ارشد، شیراز، دانشگاه شیراز، 1381).

  ×   مهدیخانی سرو جهانی، لیلا. زنان و طلاق در اسلام­شهر (پایان­نامه کارشناسی ارشد) (تهران، دانشگاه الزهرا، 1383).

  • Adegoke, T. G. 2010. Socio-cultural Factors as Determinants of Divorce Rates among Women of Reproductive Age in Ibadan Metropolis, Nigeria , Stud Tribes Tribals, 8)2(, 107-114. 
  • Baker,G.S 1981. A treatise on the family , Cambridge,Harwrad university press.
  • Baker,G.S 1974. A theory of marriage, part 2; the journal of political economy, 82) 2(,22.
  • Baker,G.S 1993. The Economic way of Looking at Behavior; the journal of political economy, 101) 3 (,395.
  • Bowlus,A.B; Seitz,N.S. 2002. Domestic violence, employment and divorce;the history of the family,9(17(24-29.
  • Brines,G & Joyner,K1999. The tines that bind: principals of cohesion in cohabitation and marriage, American sociological review, 64, 333-355.
  • Bumpass,L.L ,Martin,T.c & Sweet,J.A 1991. The impact of family background and early marital factors on marital disruption, journal of family issues, 12,22-42.
  • Call,V.R.; Heaton,T.B. 1997. Religious influence on marital stability. Journal for scientific study of religion,36.382-392.
  • Cherlin,A.J 1981.Marriage,divorce,remarriage,Cambridge: Harwrad university press.
  • Cigno.A. 1991. Economics of family .Oxford University Press .87.
  • De Graff, P.M; Matthijs,K. 2006.Change and stability in the social determinants of divorce:a comparison of marriage chohorts in the Netherlands. European sociological review, 22)5(,561-572.
  • Emerson,M.O. 1996. Throug thinned glasses:religion,world views ,and attitudes toward legalized abortion.Journal for scientific study of religion,35,4-55.
  • Fischer,c.s 1995. The subcultural theory of urbanism: a twentieth-year assessment, American journal of sociology, 101,543-517
  • Fokkema,T;Liefbroer,A.C. 2004. Employment and divorce among Dutch women born between 1903-1937. The history of the family.9,425-442.
  •  Greenstein,T.N 1990. marital disruption and the employment of married women, journal of marriage and family,52,657-676
  •  Haskey, J. 1996. Divorce and children : fact proven and interval between petition and decree, population trends, 84, 28-32
  • Hogg, Michael & Vaughan, Graham M 2002. Social  Psychology,3rd ed, Prentice Hall.
  • Jones,R.A. 1986. Emile Durkheim;an introduction to four mager works.B evely Hills,CA;Sage publication,82-114
  • Kapinus,C.A. 2004.The effect of parents, attitudes toward divorce on offspring  attitudes:gender and parental divorce as mediating factors .Journal of family issues.25,112-135.
  • Kapinus,C.A.;Pellerin ,L.A. 2008. The influence of parents,religious practices on young adults ,divorce attitudes.Social Science Review,37,801-814.
  • Klijzing,E 1992. wedding in the Netherlands: first-union disruption among men and women born between 1928 and 1965, European sociological review,8,53-70.
  • Lutfey, Karen and Jeylan Mortimer 2003. “Development and Socialization through the Adult Life Course.” Pp. 183-202 in Handbook of Social Psychology, edited by John DeLamater. New York Kluwer-Plenum.
  • Marting, D) 1994(. dynamics in marriage and cohabitation: an inter-temporal life course analysis of first union formation and dissolution, amesterdam,thesis publishers, dissertation.
  • Matthijs,K;Poortman,Annee-Rigt 2006.His or her divorce?The gendered nature of divorced and its determinants.European sociological review, 22)2(,201-214.
  •  mcLanahan,S & Bumpass,L 1988. intergenerational consequences of family disruption, American journal of sociology, 94,130-152.
  • Norton, A.J; Noorman, J.E 1987. Current trends in marriage and divorce among women. Journal of arriage and family.49, 33-40.
  • Poortman , Anne-Rigt 2005.Women’s work and divorce matter of anticipation? A research note. European sociological review,21)3(,301-309.
  • Poortman,A.R & Klamijn,M  2002. women’s labour market position and divorce in Netherlands: evaluating economic interpretations of work effect, European journal of population, 18, 175-202
  • Sandstrom, Glenn 2011.Socio-economic determinants of divorce in early twenty-century Sweden.The history of the family,16,292-302.
  • Simmel, George 1965. secrecy and group communication, In : Parsons et al (Ed) Theories of society , The free press, 318-330
  • South,S.J & Spitze,G 1989. Determinants of divorce over marital life course, American sociological review, 51, 583-590
  • Stevenson, Betsey and Wolfers, Justin 2007. Marriage and Divorce: Changes and their Driving Forces, Journal of Economic Perspectives, 21) 2( , 27–52.
  • Taylor,L.W. 2003. suicide as secondary deviance,A thesis in sociology,Texes Tech.University Press.
  • Tzeng,J.M & Mare,R.D 1995. labour market and socioeconomic effects on marital stability, Social Science Research, 24, 329-351
  • Waite,L.J;Lillard L.A. 1991. Children and marital disruption .American Journal of Sociology,96,930-995.