دوره و شماره: دوره 12، 45 (پاییز 1388)، پاییز 1388، صفحه 1-288 
8. مسئولیت کیفری تدریجی دختران

صفحه 225-266

سام سوادکوهی فر؛ سیدعلی کاظمی