دوره و شماره: دوره 12، 48 (تابستان 1389)، شهریور 1389، صفحه 1-360