دوره و شماره: دوره 19، 73 (پاییز 1395)، پاییز 1395، صفحه 1-192 
3. سن ایده آل ازدواج و عوامل تعیین کننده‌ی آن در شهر یزد

صفحه 35-63

10.22095/jwss.2016.44383

عبّاس عسکری ندوشن؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ مریم پیری محمدی