دوره و شماره: دوره 19، 75(بهار 1396) - شماره پیاپی 75، خرداد 1396، صفحه 1-176 
جهت‏ گیری ارزشی زنان و کنترل باروری

صفحه 7-31

10.22095/jwss.2017.51742

امیر رستگار خالد؛ میثم محمّدی؛ محمدناصر ریاحی