دوره و شماره: دوره 19، 76 (تابستان 1396) - شماره پیاپی 76، تابستان 1396، صفحه 1-176 
3. نقدی بر ادله‌ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق

صفحه 57-79

10.22095/JWSS.2017.57628

عبدالله بهمن پوری؛ عبدالرضا شریفی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جویی