دوره و شماره: دوره 18، 69 (پاییز 1394)، آذر 1394، صفحه 1-254 
اقتصاد و باروری (نظریه ها و نقدها)

صفحه 213-244

محمدجواد محمودی؛ مهدی احراری؛ علی نیکونسبتی