دوره و شماره: دوره 18، 72 (تابستان 1395)، تابستان 1395، صفحه 1-152 
2. بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 7-31

راحله کاردوانی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ عزت السادات میرخانی؛ سیدمهدی سجادی