دوره و شماره: دوره 15، 58 (زمستان 1391) - شماره پیاپی 58، زمستان 1391، صفحه 1-252 
6. مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری

صفحه 163-190

کرم حبیب پور گتابی؛ حسین نازک تبار؛ رضا فرج تبار


7. بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد

صفحه 191-235

مسعود حاجی زاده میمندی؛ اکبر زارع شاه آبادی؛ نرگس مروی نام؛ فاطمه ابوترابی زارچی