دوره و شماره: دوره 15، 57 (پاییز 1391) - شماره پیاپی 57، پاییز 1391، صفحه 1-284 
4. تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض

صفحه 95-121

علی تولّایی؛ نرگس غفوری بنادکوکی؛ محمود حائری


5. قواعد ناظر بر تکثیر موالید

صفحه 123-184

معصومه مظاهری؛ طیبه سترگ؛ معصومه رضائیان حق


6. واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت

صفحه 185-222

محمدرضا علمی سولا؛ اسدالله لطفی؛ علی محمّدیان