مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی توسعه، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مردم شناسی

4 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

مقاله حاضر با مسئل هسازی تأثیر اشتغال زنان بر چارچوب فراغتی آنها و با استفاده از صورت اصلا ح شده ی نظریه ی «شکاف فراغتی» آرلی هاچیلد، به مقایسه ی مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری می پردازد. روش تحقیق مطالعه، از نوع پیمایش و علمی - مقایسه ای است. جامعه ی آماری تحقیق را دو گروه زنان شاغل و زنان خانه دار تشکیل داده و حجم نمونه 300 نفر (150 نفر از هر گروه) است که با روش های نمونه گیری خوشه ای، تصادفی ساده و نظام مند انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری در مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار از نظر سه معیار میزان، نحوه و رضایت مندی وجود دارد. نتایج دلالت دوگانه بر تأیید نظریه ی هنِدرسون دارد که معتقد است «یک سایز برای همه مناسب نیست»، یعنی اگرچه در داخل قشربندی زنان نیز الگوی متفاوتی بر مصرف فراغتی حاکم بوده و تفاوت اصلی این الگو در بین زنان شاغل و خانه دار، بیشتر تفاوت در عمق و کیفیت است تا تفاوت در سطح و کمیت، اما مکان اصلی مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار، خانه است.

کلیدواژه‌ها


×   استانداری مازندران 1386. آمار اشتغال زنان. اداره کل امور بانوان و خانواده. بخش آمار.
×   اینگلهارت، رونالد 1373. تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران، کویر.
×   حسینی، معصومه، لیلا رحیمی، زهرا آجرلو، زهره مجیدی و نسرین روزبهانی. «بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت در بین زنان منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی دکتر محمد قریب شهر اراک». مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، ش 17، (1384).
×   روجِک، کریس 1388. نظریه‌ فراغت: اصول و تجربه‌ها، ترجمه عباس مخبر، تهران، شهر.
×   سازمان برنامه و بودجه. سمینار ملی رفاه اجتماعی. مجموعه مقالات فراغت. تهران، (1352).
×   شریفیان، مسعود، سید ابوالفضل اخوی راد و کیومرث ایران‌شاهی. چگونگی پرداختن به فعالیت‌های اوقات فراغت در بین جوانان و نوجوانان، تهران، دبیرخانه شورای عالی جوانان، (1376).
×   نیک‌پور، صغری، افتخارالسادات حاجی کاظمی و حمید حقانی. «بررسی نوع و مدت فعالیت‌های فیزیکی زنان شاغل در حیطه‌های شغلی و اوقات فراغت در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران». مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره 12، ش 46، (1384).
×   وبلن، ترستون 1383. نظریه‌ طبقه مرفه، ترجمه‌ فرهنگ ارشاد، تهران، نی.
Arab-Moghaddam, N. and Henderson, K. A. “Women's Leisure and Constraints to Participation: Iranian Perspectives”, Journal of leisure Research, VoL 39, No. I, (2007).
Bialeschki, D. and K. Henderson. “Leisure in the common world of women”, Leisure Studies, Vol.5, No. 3, (1986).
Bourdieu, P. “Distinction: A social critique of the judgement of taste. London”, Routledge Press (1984).
Brown, B. A.Griggs, S.Evans, P. M. 1986.Working women: leisure and life quality, North York, Ontari.
Clark, A. C. “The Use of leisure and its relation to levels of occupational prestige”, American Sociological Review, Vol. 21, (1956).
Corrigan, P. 1997, “The Sociology of Consumption”. London, Sage.
Giddens, A. 2001, Sociology, Polity Press.
Harrington, M. and Dawson, D. “Who has it best? Women's labor force participation, perceptions of leisure and constraints to enjoyment of leisure”. Journal of Leisure Research, Vol. 27 No. 1, (1995).
Henderson, K. A. “One size doesn't fit all: The meaning of women's leisure”, Journal of Leisure Research, 28, (1996).
Huda, S. and Akhtar, A. “Leisure Behaviour of Working Women of Dhaka Bangladesh”, The International Journal of Urban Labour and Leisure, 7(1), (2006).
Hunnicutt, B. K. “Work without End: Abandoning Shorter Hours for the Right to Work”. Philadelphia: Temple University Press , (1988).
Katz-Gerro, T. “Cultural Consumption and Social Stratification: Leisure Activities, Musical Tastes, and Social Location”.  Sociological Perspectives, Vol. 42, No. 4, (1999).
Kay, T. “Having it all or doing it all? The construction of women’s lifestyles in time-crunched households”, Society and Leisure, vol. 21, no. 2, (1998).
Larrabee, E. R. 1961. Mass Leisure, Illionis, The Free Press Glencoe Illionis.
Muoghalu, C. O. and F. A. Eboiyehi, “Leisure Perception and Participation among Professional Women in Ile- Ife of Southwestern Nigeria”, African Research Review, Vol. 5 (3), Serial No. 20, May, (2011).
Roberts, K. 2010. Sociology of leisure. Sociopedia.isa.
Rojek, C. 1989. Leisure for Leisure: Critical Essays, Macmillan, London
Rojek, C. 1995. Decentring Leisure: Rethinking Leisure Theory, London, Sage Publications.
Shaw, S. M. Female Employment: Its Impact on the Distribution of Time and Leisure Experiences of Married Women and Their Husbands. Presented at the 5th Canadian Congress on Leisure, Halifax, (1987).
Stodolska, M. (2006). “Transnationalism and Leisure: Mexican Temporary Migrants in the U. S.” Journal of Leisure Research, Vol. 38, No. 2, (2006).
Such, Elizabeth. “Leisure, family and work in the lifestyles of dual-earner families”. Paper presented to the ESRC seminar: Impact of a Changing Labour Market on Families, Children and Mental Health: building research–user alliances, Seminar 3 ‘Households, families and the changing nature of work’, 7 November, University of Aberdeen, (2001)
Wegner, L., A. J. Flisher, M. Muller, and Carl Lombard, (2006). “Leisure Boredom and Substance Use among High School Students in South Africa”, Journal of Leisure Research, Vol. 38, No. 2, (2006).
Wilbur J., A. M., Miller A.Montgomery and P.Chandler “Women's Physical Activity Patterns: Nursing Implications”, Journal of Jognn, 27(4): (1998).