حمایت از تمامیت جسمی و روانی جنین در نظام حقوقی اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید

چکیده

از نخستین وظایف والدین در برابر فرزند، رعایت حقوق او در مراحل جنینی از جمله فراهم نمودن محیطی سالم برای او از لحاظ جسمی و روانی است، این حق با انعقاد نطفه نمودار می شود و مبنای آن ارزش و کرامتی است که برای جنین مقرر شده است. در نتیجه، بی اهمیتی نسبت به تأمین امنیت شایسته جنین یا اقدام به ختم حاملگی (سقط جنین) در واقع رعایت نکردن شخصیت و کرامت انسانی است. از این رو پژوهش حاضر از طریق روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر آموزه های دینی، ماهیت و مبانی «دیدگاه فقها و حقوق دانان، انجام شده که هدف از آن تحلیل و بررسی برای حمایت از حقوق کودک متولد نشده» لزوم حفظ تمامیت جسمی و روانی جنین (جنین) می باشد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد حمایت از تمامیت جسمی و روانی، حتی از زمان قبل از تشکیل نطفه لازم بوده و در صورت نقض این مهم، ضمانت اجرایی برای آن مقرر شده است؛ هرچند ممکن است شرایطی فراهم شود که در موارد خاص اسقاط جنین را موجه سازد.

کلیدواژه‌ها


×      قران کریم

×      ایمانی خوشخو، محمدرسول1390. اخلاق ژنتیک از دیدگاه قرآن و اهل البیت (ع)، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).

×      ابن ادریس (حلّی)، محمدبن منصوربن احمد 1410. السرائر، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

×      بیگ زاده، صفر1390. مجموعه قوانین صبا، تهران،کلک صبا.

×      بولاغانی، رضا و حبیب الله جمادی1392. قانون مجازات اسلامی، تهران، چتر دانش.

×      پیوندی، غلامرضا 1390. حقوق کودک، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

×      جوادی آملی، عبدالله 1392. حق و تکلیف در اسلام، قم، اسراء.

×      حلّی(علامه)، حسن بن یوسف 1411. تبصرۀ متعلمین، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

×      __________ 1414. تذکرۀ الفقها، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

×      __________ 1420. تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام.

×      حر عاملی، محمد بن حسن 1409. وسایل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

×      حسینی همدانی، سید محمد حسین 1404. انوار درخشان، تهران،کتابفروشی لطفی.

×      حسینی زیبدی، سید محمد مرتضی1414. تاج العروس، بیروت، دارالفکر.

×      حسینی مراغی، عبد الفتاح. العناوین الفقهیۀ.

×      حسینى سیستانى، سید على 1417. منهاج الصالحین (للسیستانی)، قم، دفتر حضرت آیة الله سیستانى.

×                                    1422.  المسائل المنتخبة(للسیستانی)، قم، دفتر حضرت آیة الله سیستانى.

×      خامنه­ای، سید علی 1424. اجوبۀ الإستفتائات، قم، دفتر معظم له.

×      خوانسارى، سید احمد بن یوسف،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، اسماعیلیان.

×      دیبایی، امیر1381. اخلاق و قوانین پزشکی، قم، نشر.

×      راغب اصفهانی، حسین­بن محمد 1412. المفردات فی غریب القرآن، دارالعلم.

×      سلطانی نژاد، هدایت 1380. مسئولیت مدنی خسارت معنوی، نورالثقلین.

×      سبزوارى، سید عبد الأعلى 1413. مهذّب الأحکام (للسبزواری)، قم، المنار.

×      شهیدی، شهریار و مصطفی حمدیه 1381. اصول و مبانی بهداشت روانی، تهران، سمت.

×      شکری، رضا و قادر سیروس1384. قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، تهران، مهاجر.

×      طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم 1409. عروۀالوثقی، بیروت، الأعلمی للمطبوعات.

×      ________________ 1421. حاشیۀ المکاسب، قم، اسماعیلیان.

×      طباطبایى حکیم، سید محسن 1416. مستمسک العروة الوثقى، قم، دارالتفسیر.

×      طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن 1387. مبسوط فی فقه امامیه، تهران، المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء الآثار الجعفریه.

×      ________________1407.  الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

×      عکبرى بغدادى (شیخ مفید)، محمّدبن محمدبن نعمان 1413. المقنعة (للشیخ المفید)، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید - رحمة الله علیه.

×      عباسی، محمود 1377. مجموعه مقالات حقوق پزشکی، تهران، حقوقی.

×      عاملی (شهید ثانی)، زین­الدین­بن علی 1410. الروضۀ البهیۀ، قم، کتابفروشی داوری.

×      ___________1413. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، المعارف الإسلامیة.

×      فرشتیان، حسن 1371. نفقۀ زوجه در حقوق ایران و مطالعۀ تطبیقی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.

×      فاضل هندى، محمدبن حسن اصفهانى 1416.کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

×      فاضل لنکرانى، محمد موحدى 1422. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الحدود، قم، مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السلام.

×      قربانی لاهیجی، زین الدین 1381. تفسیر جامع آیات الأحکام، تهران، سایه.

×      کاتوزیان، ناصر 1385. حقوق مدنی:خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار.

×      _________ 1378. حقوق مدنی الزامهای خارج قرارداد، تهران، دانشگاه تهران.

×      _________ 1377. مبانی حقوق عمومی، تهران، دادگستر.

×      کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب 1407. الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیه.

×      لطفی، اسدالله 1385. قواعد فقه مدنی، تهران، سمت.

×      موسوی خمینی، سید روح الله. 1421. کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

×      موسوی خمینی، سید روح الله. تحریر الوسیلة، قم، دارالعلم.

×      محقق داماد، سید مصطفی 1390. قواعد فقه مدنی-بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.

×      مکارم شیرازی، ناصر1374. تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامی.

×      مکارم شیرازى، ناصر 1429. احکام پزشکى، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام.

×      محسنی قندهاری (آیت الله)، محمد آصف 1386. مجموعه مقالات میان رشته­ای سقط جنین (سقط جنین در فقه اسلامی)، تهران، سمت.

×      مهرگان، امیر حسین 1386. سقط جنین و حقوق بشر در آیینۀ حقوق بین­الملل،تهران، سمت.

×      مشایخی، قدرت الله 1383. قاعده­های فقهی، تهران، سمت.

×      نجفی، محمد حسن 1404. جواهر الکلام، بیروت، داراحیاء التراث.