تأثیر معاشرت‌ با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در بین افراد تحصیل‌کرده‌ی دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

طلاق یکی از آسیب‌های اجتماعی است که تأثیر نامطلوب بر انسجام وکلیت خانواده و ناامنی اجتماع دارد. شواهد علمی موجود مؤید افزایش دو پدیده‌ی اجتماعی طلاق و معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان است. این مقاله بر اساس نتایج یک مطالعه‌ی ترکیبی با هدف بررسی رابطه بین تجربه‌ی معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج و طلاق در سال 1390 تهیه شده است. در فاز اول، 2031 دانشجوی دختر و پسر 40-18 ساله که به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای خوشه‌ای از بین دانشجویان متأهل 7 دانشگاه شهر تهران انتخاب شده بودند، مطالعه شدند. فاز دوم شامل 92 نفر از افراد 40-18 ساله با تحصیلات دانشگاهی در شرف طلاق در تهران بودکه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌های متأهلین فاز اول با داده‌های فاز دوم مربوط به افراد در شرف طلاق در مرحله‌ی تجزیه و تحلیل با هم ادغام شدند. باتوجه به سؤالات مشترک بین دو فاز، ادغام داده‌ها در سؤالات مشترک انجام شد و با توجه به اهداف تحلیل شدند. براساس نتایج به دست آمده تجربه‌ی معاشرت قبل از ازدواج در بین افراد تحصیل‌کرده‌ی در شرف طلاق به‌طور معنی‌داری بیشتر از افراد تحصیل‌کرده‌ی همسردار است. تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که احتمال خام طلاق در کسانی که قبل از ازدواج روابط پیشرفته با همسرشان داشته‌اند، 18/3 برابر بیشتر از افرادی است که تجربه‌ی فوق را نداشته‌اند و احتمال خام طلاق در کسانی که روابط پیشرفته با غیر همسر داشته‌اند 63/3 برابر بیشتر از افرادی است که چنین تجربه‌ای نداشته‌اند. پس از کنترل سایر  عوامل مرتبط با طلاق (مانند تحصیلات، سازگاری با همسر، شناخت قبل از ازدواج، تأیید همسر توسط خانواده و وجود  طلاق در خانواده درجه‌ی یک همسر)، همچنان احتمال رخداد طلاق با تجربه رابطه‌ی پیشرفته با همسر (OR=5.03, p<0.01) و با غیر همسر (OR=4.27, p<0.01) رابطه‌ی معنی‌دار داشت.

کلیدواژه‌ها


 • ×  بهرامی، سیاوش. بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش به طلاق در شهرستان کرمانشاه، (پایان‌نامه‌ی دوره کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران)، (1386).

  ×  جعفری، فرهاد و دیگران. «بررسی مشکلات جنسی پسران دانشجو و عوامل مؤثر بر آن»، خلاصه مقالات دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی، تهران، دانشگاه شاهد، (1384).

  ×  جلیلیان، زهرا. عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طلاق در شهر تهران، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (1375).

  ×  خلج آبادی فراهانی، فریده  و امیر هوشنگ مهریار. «نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران» ، خانواده‌پژوهی، سال ششم، ش24، (1389).

  ×  خلج آبادی فراهانی، فریده، شهلا کاظمی پور و علی رحیمی. بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج، رضایت زناشویی و طلاق، طرح مشترک وزارت ورزش و جوانان و موسسه مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، تهران، (1390).

  ×  خلج آبادی فراهانی، فریده، شهلا کاظمی پور و علی رحیمی. «بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران»، خانواده‌پژوهی، ش33، (1392).

  ×  زرگر، فاطمه. «بررسی عوامل مؤثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان»، خانواده‌پژوهی، پژوهشکده خانواده، سال سوم، ش11.

  ×  سازمان ثبت احوال ایران، 1391

  ×  سیدان، فریبا و طیبه عباس‌لو. «هویت اجتماعی و بی‌مبالاتی جنسی دختران»، خلاصه مقالات دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی، تهران، دانشگاه شاهد، (1384).

  ×  قطبی، مرجان. بررسی وضعیت طلاق و برخی عوامل مؤثر بر آن در افراد مطلقه ساکن در منطقه دولت‌آباد در تابستان 1382، (پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)، (1383).

  ×  کلدی، علیرضا. عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق زوجین متقاضی طلاق مراجعین مرکز مشاوره طلاق شهر ‌ساری طی سال‌های 80-1379، (پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)، (1383).

  ×  موسوی، اسماعیل. تأثیر روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 84-1383، (پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم)، (1384).

  ×  میرمولایی، سیده طاهره و دیگران. «بررسی رفتارهای جنسی و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های دولتی شهر تهران»، خلاصه مقالات دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی، تهران، دانشگاه شاهد، (1384).

  • Brown, S. L., &  Booth, A. “Cohabitation versus marriage: A comparison of relationship quality”, Journal of Marriage and the Family, 58, (1996).
  • Clarkberg, M. (1999). The price of partnering: The role of economic well-being in young adults’ first union experiences. Social Forces, 77.
  • Clarkberg, M, R. M, Stolzenberg & L. J. Waite, (1995). Attitudes, values, and entrance into cohabitational versus marital unions. Social Forces, 74.
  • Cohan, C., & S. Kleinbaum. “Toward a greater understanding of the cohabitation effect: Premarital cohabitation and marital communication. Journal of Marriage and the Family, 64, 180– 192.
  • Forste, R, & K.Tanfer, (1996). “Sexual exclusivity among dating, cohabiting, and married women” Journal of Marriage and the Family, 58, (1996).
  • Heaton, T. B. “Factors contributing to increasing marital stability in the US”, Journal of Family Issues, 23, (2002).
  • Kamp Dush, C. M.  & et al. “The Relationship Between Cohabitation and Marital Quality and Stability: Change Across Cohorts?”, Journal of Marriage and Family, 65, (2003).
  • Khalajabadi Farahani F, J Cleland, AH Mehryar. “Associations between family factors and premarital heterosexual relationships among female college students in Tehran”. Int Perspect Sex Reprod Healh, 37(1), (2011).
  • Khalajabadi Farahani F & J. Cleland  Norms, attitude and sexual conduct of female college students in Tehran; Implications for sexual and reproductive. (health policy and research in Iran [PhD Thesis]. London School of Hygiene and Tropical Medicine), (2008).
  • Kieran, K. (2002). Cohabitation in Western Europe: Trends, issues, and implications. In A. Booth & A. Crouter (Eds.), Just living together: Implications of cohabitation on families, children, and social policy, Mahwah, NJ: Erlbaum.
  • Kline, G. H. & et al. “Timing Is Everything: Pre-Engagement Cohabitation and Increased Risk for Poor Marital Outcomes”, Journal of Family Psychology, 18(2), (2004).
  • Landale, N. S, & R. Forste. “Patterns of entry into marriage and cohabitation among Mainland Puerto Rican women”, Demography, 28, (1991).
  • Mohammad K, & et al, “Sexual Risk-Taking Behaviors among Boys Aged 15–18 Years in Tehran”, Journal of Adolescent Health, 41, (2007).
  • Mohammadi MR & et al, “Parents’ Attitudes towards Adolescent Boy's Reproductive Health Needs and Practice in Tehran”,Iran J Psychiatry, 2, (2007).
  • Mohammadi MR, & et al. “Reproductiveknowledge, attitudes and behavior among adolescent males in Tehran”, Iran. Int Fam Plan Perspect; 32, (2006).
  • Schoen, R & R. Weinick “Partner choice in marriages and cohabitation”. Journal of Marriage and the Family, 55, (1993).
  • Stanley SM, GK Rhoades & HJ Markman. “Sliding Versus Deciding: Inertia and the Premarital Cohabitation Effect”, Family Relations, 55, (2006).
  • Thomson, E & U. Colella, “Cohabitation and marital stability: Quality or commitment?” Journal of Marriage and the Family, 54, (1992).
  • http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e-t-n-90