قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

2 مدرس دانشگاه شهرکرد

چکیده

اچاق زنان به عنوان یک بزه در ایران، سابقه طولانی قانونی ندارد و جای پای آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 یافت. با این حال این بزه با دو چالش روبه روست، یکی کم رنگ بودن سرزنش اخلاقی و دیگری تن دادن خودخواسته زن بزه دیده به قاچاق شدن. رضایت بزه دیده به قاچاق، سبب می شود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق را رفتار سرزنش پذیری ندانند و از آنجا که قاچاق بیشتر در کشورهایی که فضای امنیتی یا شرایط بد اقتصادی دارند؛ رخ می دهد، به گونه ای رهایی برای قاچاق شده به شمار می رود. بنابراین سرکوب کیفری قاچاق به ویژه با ضمانت اجراهای سنگین هرچند ضروری است؛ ولی از میان برداشتن پدیده قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن امکانات رفاهی همه جانبه و قوانین پیشگیری و پیگیری می باشد.

کلیدواژه‌ها


 • ×   احمدی، عبدالله؛ (1382) جرم قاچاق، چ 1، تهران: نشر میزان.

  ×   استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولوک، برنار؛ (1377) حقوق جزای عمومی ضمانت اجرایی مجازاتها و اقدامات تأمینی، (حسن دادبان)، چ1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  ×   بکاریا، سزار؛ (1374) رساله جرایم و مجازات­ها، (محمد علی اردبیلی)، چ2، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

  ×   عمید، حسن؛ (1384) فرهنگ فارسی عمید، چ31، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

  ×   قاسم­زاده، مرتضی، ره­پیک، حسن، کیایی، عبدالله؛ (1382)، تفسیر قانون مدنی، چ1، تهران: انتشارات سمت.

  ×   کاتوزیان، ناصر؛ (1382) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ8، تهران: نشر میزان.

  ×   همپتن، جین؛ (1385)فلسفه سیاسی، (خشایار دیهیمی)، چ2، انتشارات طرح نو.

  • Ø Adams, Niki; Anti- trafficking legislation: protection or deportation,(2003) Feminist review, no. 73.
  • Ø Chew, Lin; Global trafficking in women: some issues and strategies,(1999) women’ s studies quarterly, volume 27, no. ½.
  • Ø Doezema, Jo; Loose women or lost women: the re-emergence of the myth of white slavery in contemporary discourses of trafficking in women,(2000), gender issues.
  • Ø Edwards, Susan.S.M.; Prostitution and allied offenses: the over enforcement and under enforcement of unjust law: The United Kingdom experience,(1989), in crime and its victims, edited by Emilio C.Viano, Hemisphere Publishing Corporation.
  • Ø Feingold, David A; Human trafficking, (2005), Foreign policy, no. 150.
  • Ø Goody, JO; Sex trafficking in women from central and east European countries: promoting a woman- centered approach to criminal justice intervention,(2004), feminist review, no. 76.
  • Ø Hughes, Donna. M; the Natasha trade-the transnational shadow market of trafficking in women, (2000),  journal of international affairs.