نقش جنسیت در مجازات مجرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

چکیده

اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوت هایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. در این تحقیق معلوم می شود تفاوت هایی در حد زنا، همجنس بازی، قوادی و ارتداد بین زنان و مردان وجود دارد؛به علاوه برای مردان در برخی جرایم معافیتهایی پیش بینی شده است؛ همچنین در اجرای مجازات ها برای زنان تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. آیا این تفاوت ها معارض با اصل تساوی افراد در برابر قانون و نتیجتا غیر عادلانه است؟ در این نوشتار سعی شده بر اساس ادله عقلی، اصول و مفاهیم شناخته شده در حقوق کیفری به این سوال پاسخ داده شود. در انتها ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


×       قرآن کریم.
×       آزمایش، علی (1384)، مجموعه مقالات زن و حقوق کیفری، چ 1، تهران: انتشارات سلسبیل.
×       آقایی‌نیا، حسین (1384)، جرائم علیه اشخاص (جنایات)، چ 1، تهران: نشر میزان.
×       بروجردی، سید حسین (1387)، منابع فقه شیعه، (احمد اسماعیل تبار، سید احمد رضا حسینی، مهدی حسینیان)، چ 1، تهران: انتشارات فرهنگ سبز.
×       بستان (نجفی)، حسین (1388)، اسلام و تفاوت­های جنسیتی در نهادهای اجتماعی، چ 1، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت کشور.
×       جبعی عاملی(شهید ثانی)، زین الدین (1371)، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چ 1، (محمد جواد ذهنی تهرانی)، قم: انتشارات وجدانی.
×       جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1363)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات بنیاد راستاد.
×       جهانگیری، محسن (1385)، بررسی تمایزهای فقهی زن و مرد، چ1، قم: مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
×       حسینی، سید هادی، راسخ، علی احمد، نجات، حمید (1384)، کتاب زن، چ 2، تهران: انتشارات امیر کبیر .
×       رحمدل، منصور (1384)، مجموعه مقالات زن و حقوق کیفری، چ 1، تهران: انتشارات سلسبیل.
×       عید الصیاصنه، مصطفی (1385)، دیه زن، (سهیلا رستمی)، چ 1، انتشارات دانشگاه کردستان.
×       قربان نیا، ناصر و همکاران (1384)، باز پژوهی حقوق زن، چ 1، تهران: انتشارات روز نو.
×       کی‌نیا، مهدی (1373)، مبانی جرم‌شناسی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
×       گلدانی، زهرا (1382)، حقوق زنان، انقلاب اسلامی و فرایند جهانی شدن، چ1، تهران: انتشارات پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی.
×       مرعشی، سید محمد حسن (1373)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، چ1، تهران: نشر میزان.
×       مرعشی، سید محمد حسن (1379)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، چ 1، تهران: نشر میزان.
×       مسعودی‌فر، رضا (1386)، حدود و نحوه اجرای آن در محاکم قضائی ایران، چ 1، تهران: انتشارات نسل نوین.
×       مطهری، مرتضی (1386)، نظام حقوق زن در اسلام، چ 45، انتشارات صدرا.
×       مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، چ23، انتشارات دار الکتب الاسلامیه.
×       موسوی بجنوردی، سید حسن (1384)، مجموعه مقالات زن و حقوق کیفری، چ 1، تهران: انتشارات سلسبیل.
×       مولاوردی، شهیندخت (1387)، بیم‌ها و امیدها، درآمدی بر جایگاه و حقوق زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران، چ 1، نشر حقوقدانان.  
×       مهرپور، حسین (1375)، سیری در مبانی فقهی و حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی،  نامه مفید، سال دوم، (شماره چهارم).
×       مهرپور، حسین (1384)، مجموعه مقالات زن و حقوق کیفری، چ 1، تهران: انتشارات سلسبیل.
×       میر محمد صادقی، حسین (1374)، جرائم علیه اموال و مالکیت، چ 1، تهران: نشر میزان.
×       میر محمد صادقی، حسین (1386)، جرائم علیه اشخاص، چ 1، تهران: نشر میزان.
×       نجفی ابرند آبادی، علی حسین (1384)، مجموعه مقالات زن و حقوق کیفری، چ 1، تهران: انتشارات سلسبیل.
×      هاشمی، سید محمد (1383)، مجموعه مقالات حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، چ 1، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.