ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

ادله متعدد نقلی و عقلی دلالت می کند؛ ازدواج با زن شوهردار و در عده اعم از دائم یا موقت مجاز نیست. ازدواج در عده و ازدواج زن شوهردار دارای اقسام مختلفی است که مبنای این تقسیم، علم یا جهل به موضوع و حکم می باشد که در هر صورت احکام جداگانه ای دارد. حکم این ازدواج در صورت علم، حرمت ابدی و درصورت جهل و عدم نزدیکی عقد باطل می باشد. فرزند متولد از آنان درصورت علم، ولدالزنا و در صورت جهل، ولد شبهه محسوب م یشود. در این مقاله ادله حرمت چنین ازدواجی و احکام صور مختلف آن با استفاده از ادله شرعی و قوانین موضوعه بررسی شده و پیشنهاد اصلاح 3 ماده از قانون مدنی و 2 ماده از قانون مجازات اسلامی به جهت رفع ابهام و اجمال ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


×   ابن بابویه قمی، (شیخ صدوق)محمدبن علی، (1415قالمقنع، قم: مؤسسه امام الهادی. 
×   ابن منظور،جمال­الدین محمدبن مکرم، (1405ق)،لسان العرب، چ1، بیروت:داراحیاءالتراث العربی.
×   بحرانی، یوسف، (1363)، حدائق الناضرة،چ1، قم: جماعة المدرسین.
×   حرعاملی، محمدبن حسن،(1414ق)،وسائل الشیعة،چ2،قم: مؤسسةآل البیت.
×   حلی (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر،(1413ق)،قواعدالاحکام، چ 1، قم: مؤسسة النشر.
×   حلی (محقق)، نجم­الدین، جعفربن حسن، (1409قشرایع الاسلام،چ2، تهران: انتشارات استقلال.
×   خمینی، روح الله،(1404ق): تحریرالوسیلة،چ1،قم: دارالکتب العلمیة.
×   خوئی، سیدابوالقاسم، (1407قکتاب النکاح،قم: دارالهادی.
×   خوانساری، سیداحمد، (1355قجامع المدارک، چ2، تهران: مکتبة الصدوق.
×   راوندی، قطب­الدین، (1405قفقه القرآن، چ2، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی.
×   زراعت، عباس، (1382شرح قانون مجازات(بخش تعزیرات-2)، چ1، تهران: انتشارات ققنوس.
×   سیدمرتضی(الشریف المرتضی)، علی بن الحسین، (1415ق)، الانتصار،چ1،قم: مؤسسة النشرالاسلامی.
×   صانعی،پرویز،(1382)،حقوق جزای عمومی،چ 1، تهران: انتشارات طرح نو.
×   طباطبائی، سیدعلی، (1404ق ریاض المسائل، قم: مؤسسة آل البیت. چاپ سنگیو.
×   طباطبائی، سیدمحمدحسین، (1417قالمیزان،چ3،قم: مؤسسة النشرالاسلامی.
×   طباطبائی، سیدمحمدکاظم، (1409ق العروة الوثقی،چ2،بیروت: مؤسسة الاعلمی.
×   طبرسی، امین­الاسلام ابوعلی، (1415ق مجمع البیان،چ1،بیروت: مؤسسة الاعلمی.
×   طریحی، فخرالدین، (1408ق مجمع­البحرین، چ2،تهران: المکتبه المرتضویه.
×   طوسی، محمدبن حسن، (1387ق)، المبسوط، تهران: المکتبة المرتضویة.
×   طوسی، محمدبن حسن، (1417ق الخلاف، چ1، قم: مؤسسة النشرالاسلامی.
×   طوسی، محمدبن حسن، (بی­تا)،النهایة،بیروت: افست منشورات قدس قم.
×   جبعی عاملی، (شهیدثانی) زین الدین علی، (1413ق مسالک الافهام، چ1،قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة.
×   جبعی عاملی، (شهید اول) محمدبن مکی، (1411ق)، اللمعةالدمشقیة،چ1، قم: دارالفکر.
×   عکبری، (شیخ مفید) محمدبن نعمان (1410ق)، المقنعة،چ2،قم: جماعة المدرسین.
×   مجلسی، محمدباقر، (1403ق بحارالانوار،چ2،بیروت: مؤسسة الوفاء.
×   مظفر، محمدرضا،(1370) اصول الفقه،چ2، قم: انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
×   نجفی، محمدحسن، (1367جواهرالکلام،چ3،تهران:دارالکتب الاسلامیة.
×   کاتوزیان، ناصر، (1382حقوق مدنی:خانواده، چ6، تهران: انتشارات بهمن برنا.
×   کرکی، علی بن الحسین، (1408ق)، جامع المقاصد، چ2، قم: مؤسسة آل البیت.