سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه شهرکرد

چکیده

روسپیگری پدیده ای است که موضوع بررسی بسیاری از علوم انسانی است. بررسی حقوقی این پدیده در دو حوزه به سامان می رسد: اول، بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم، بررسی عناصر سه گانة جرم. برخی تفاسیر از اصل حمایت گرایی قانونی و نیز اصل اخلاق گرایی قانونی زمینه ساز جرم انگاری این رفتار است. این جرم از انواع جرایم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطة جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز گردد. در متون فقهی اصطلاح «المشهور بالزنا« نزدیک ترین واژه به این جرم است که احکام مختلفی بر آن بار شده است. بنابراین از آنجا که روسپیگری جرم خاص می باشد، لازم است قانونگذاران با توجه به منابع فقهی نسبت به رفع خلأ قانونی آن اقدام نمایند. در انتهای مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلأ قانونی داده شده است.

کلیدواژه‌ها


 • ×   آزمایش، سید علی(بی­تا)، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دانشگاه تهران.

  ×   آقایی­نیا، حسین (1385)، جرایم علیه اشخاص، چ1، تهران: نشر میزان.

  ×   اردبیلی، محمدعلی (1379)، حقوق جزای عمومی، چ1، تهران: نشر میزان.

  ×   باهری، محمد (1380)، نگرشی به حقوق جزای عمومی، چ1، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

  ×   بای، حسینعلی (1384)، «سیری در مستندات فقهی جرم­انگاری افساد فی الارض»، فصلنامه فقه و حقوق، زمستان (شماره7).

  ×   بای، حسینعلی (1385)، «افساد فی­الارض چیست مفسد فی­الارض کیست؟»، فصلنامه فقه و حقوق، تابستان (شماره9).

  ×   برهانی، محسن (1388)، «تأثیر نظریه­های اخلاقی بر حقوق کیفری»، رساله دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، تهران:دانشگاه تربیت مدرس.

  ×   جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین­الدین (1416ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چ9، قم: مکتب الإعلام الإسلامی، الطبعه التاسعه.

  ×   جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین­الدین (1419ق)، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الأسلام، چ1، قم: مؤسسه المعارف الأسلامیه.

  ×   حرعاملی، محمد بن الحسن (1414ق)، وسائل الشیعه، چ 2، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.

  ×   حلی (علامه)، حسن بن منصور (1410ق)، ارشاد الأذهان الی أحکام الإیمان، چ1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

  ×   خمینی، سید روح الله (1384)، تحریر الوسیله، چ2، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.

  ×   خویی، سید ابوالقاسم (1422ق)، مبانی تکمله المنهاج، چ1، قم: مؤسسه احیاء آثار الإمام الخوئی.

  ×   دهخدا، علی­اکبر (1377)، لغت­نامه، چ2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  ×   صدر، شادی، (1382)، «چه کسی باید مجازات شود خریدار یا فروشنده»، ماهنامه زنان،فروردین (شماره98).

  ×   فلاحتی، علی (1382)، «روسپیگری و سکوت سنگین قانون»، فصلنامه کتاب زنان، زمستان (شماره 22).

  ×   کدیور، محسن (1387)، حق الناس، چ2، تهران: انتشارات کویر.

  ×   کریمی مجد، رویا (1380)،«زیر گام­های حریص در خیابان­های بی­بازگشت»، ماهنامه زنان، اردیبهشت (شماره89)

  ×   مألوف، لوییس (1986م)، المنجد فی اللغه، چ23، بیروت: دارالمشرق.

  ×   مؤمن، محمد (1415ق)، کلمات سدیده، چ1، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

  ×   محسنی، مرتضی (1375)، دوره حقوق جزای عمومی، چ1، تهران: انتشارات گنج دانش.

  ×   محمدی، عبدالعلی «قانون و قوادی؛ تأملی بر کاستی­ها»، فصلنامه کتاب زنان، بهار (شماره21).

  ×   میرزایی، نجفعلی (1376)، فرهنگ اصطلاحات معاصر، چ1، قم: دارالإعتصام. 

  ×   میل، جان استوارت (1385)، رساله درباره آزادی، (ترجمه جواد شیخ­الاسلامی)، چ5، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

  ×   نجفی، محمد حسن(بی­تا)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، چ7، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

  ×   نوربها، رضا (1375)، زمینه حقوق جزای عمومی، چ2، تهران: کانون وکلای دادگستری.

  ×   هاشمی شاهرودی، سید محمود (1377)، «محارب کیست محاربه چیست؟»، مجله فقه اهل­بیت، بهار (شماره 13)

  ×   یزدی، سید محمد کاظم (1410ق)،العروه الوثقی، چ2، بیروت: مکتبه الامام الخمینی.

  • Ø Clarkson, C.M.V, (2005), Understanding Criminal Law, London, Sweet & Maxwell.
  • Ø Dowrkin, G, (2002), Paternalism, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, URL=http://Plato.stanford.edu/entries/paternalism/.
  • Ø Feinberg, Joel, (1985), Offence to Others, New York, OxfordUniversity Press.
  • Ø Gardner, Bryan A, (2004), Black's Law Dictionary, USA, Thomson West.
  • Ø Gardner, Thomas J, Terry M. Anderson, (2006), Criminal Law, Canada, Thomson Wadsworth.  
  • Ø Hart, H.L.A, (1963), Law, Liberty and Morality, California, StanfordUniversity Press.
  • Ø Martin, Elizabeth A, (1997), Oxford Dictionary of Law, New York, OxfordUniversity Press.
  • Ø Scheb, John M, John M. Scheb, (1999), Criminal Law, USA,Thomson Publishing Company.
  • Ø Wolfonden, (1957), Report of the Committee on Homosexual Offences and Prostitution.