میزان دینداری زنان دانشجو و عوامل اجتماعی مؤثر در آن (مطالعه‌ی موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دکترای جامعه شناسی گرایش بررسی مسائل اجتماعی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان دینداری دانشجویان زن و عوامل اجتماعی مؤثر در آن است. چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریات گلاک و استارک و پیتر برگر و تامس لاکمن و روش آن پیمایشی و از نوع توصیفی و تبیینی است که با تکنیک «پرسش‌نامه توأم با مصاحبه و مشاهده» در بین 375 نفر از دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران که با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشانگر این بودند که میانگین دینداری کلی دانشجویان متوسط رو به بالاست. دینداری در بعد اعتقادی بالا و در بعد مناسکی (اعمال جمعی) پایین است. میزان دینداری دانشجویان زن بر  حسب سن، وضعیت تأهل و پایگاه اقتصادی و اجتماعی تفاوت معناداری را نشان داد و نیز متغیرهای استفاده از رسانه‌های جدید، رضایت از زندگی و نوگرایی با میزان دینداری دانشجویان رابطه دارند. همچنین، یافته‌های مستخرج از مدل رگرسیون چندگانه نشان داد که 6 متغیر استفاده از رسانه‌های جدید، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایت از زندگی، نوگرایی، سن و وضعیت تأهل توانستند متغیر دینداری را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


 • ×   آرون، ریمون 1386 مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی: محسن ثلاثی، تهران، علمی و فرهنگی.

  ×   ادیبی سده، مهدی، عباس بحری‌پور و مجتبی بحری‌پور، «بررسی رابطه‌ی بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و میزان دینداری (مطالعه‌ی موردی: دانشجویان دانشگاه کاشان»، جامعه‌شناسی جوانان، دوره 2، ش3، (زمستان، صفحه 1392).

  ×   برگر، پیتر، بریجیت برگر و هانسفرید کلتر 1381. ذهن بی‌خانمان، آگاهی و نوسازی. ترجمه‌ی محمد ساوجی، تهران، نی.

  ×   توسلی، غلامعباس و ابوالفضل مرشدی. «بررسی سطح دینداری و گرایش‌های دینی دانشجویان امیرکبیر». جامعه‌شناسی ایران. دوره 7. ش 4، (زمستان 1385).

  ×   حسین‌زاده، علی حسین، عبدالحسین نبوی و چنگیز زندی. «بررسی میزان دینداری و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان»، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر، سال 3، پیش ش 6.

  ×   حضرتی صومعه، زهرا و سهیلا مبارک 1394. مبانی جامعه‌شناسی، تهران، بهمن برنا.

  ×   جلایی مقدم، مسعود 1379. درآمدی بر جامعه‌شناسی دین، تهران، مرکز.

  ×   دورکیم، امیل1383. صور بنیانی حیات دینی، ترجمه‌ی باقر پرهام، تهران، مرکز.

  ×   رضادوست، کریم، علی‌حسین حسین‌زاده و حلیمه مصطفایی دولت‌آباد 1391. «بررسی جامعه‌شناسی برخی از عوامل مؤثر بر میزان دینداری، مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز»، برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره 3، ش 10، (بهار 1391).

  ×   ساروخانی، باقر1384. روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  ×   سراج زاده، حسن 1384. چالش‌های دین و مدرنیته، تهران، طرح نو.

  ×   شجاعی زند، علیرضا. «مدلی برای سنجش دینداری»، نامه جامعه‌شناسی ایران، دوره 6، ش 1، (بهار 1384).

  ×   غریب، جواد. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان دینداری دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نوشهر. (پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)،(1390).

  ×   فراستخواه، مقصود 1377. دین وجامعه، تهران، شرکت سهامی انتشار.

  ×   فرخی، جواد، محمد زاهدی‌ اصل‌« بررسی میزان سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای تهران»، فصلنامه علوم اجتماعی،ش 49 ، سال 17، (تابستان 1389).

  ×   کلانتری، خلیل 1387. پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی، تهران، فرهنگ صبا.

  ×   گنجی، محمد. تبیین وضعیت دینداری دانشجویان دانشگاه اصفهان، (پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه اصفهان)، (1383).

  ×   محسنی، منوچهر و پرویز صالحی 1382. رضایت اجتماعی در ایران، تهران، آرون.

  ×   موتلو، کیهان. «بررسی عقاید مذهبی دانشجویان دانشگاه آنکارا» ترجمه‌ی غلامرضا غفاری، فرهنگ توسعه، ش 28، (1372).

  ×   موحد، حمید و احسان حمیدزاده. «رابطه‌ی دینداری و علم‌گرایی زنان: مطالعه‌ی موردی دانشجویان زن دوره‌ی دکتری دانشگاه شیراز»، زن و جامعه، ش 1، سال اول، (1389).

  ×   مهدی‌زاده، سید محمد. «رهیافتی انتقادی به فرهنگ و جامعه نو». رسانه. ش 1، (1385).

  ×   میرزائی، مهدی. «بررسی جامعه‌شناختی میزان دینداری دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) با استفاده از یک مدل بومی»، مدیریت نظامی، ش 42، سال 11، (1390).

  ×   میرسندسی، محمد. «بررسی میزان و انواع دینداری دانشجویان» ، (پایان‌نامه دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران)، (1383).

  ×   نوربخش، یونس، محمد مهدی مولایی و حامد طالبیان. «تأثیر انواع رسانه بر دینداری دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور»، مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال 2، ش 1، (بهار و تابستان 1391).

  ×   مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، www.ispa.ir  (12 آبان 1395).

  • Berger, Peter L. (1967). The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York, Doubleday & Co.
  • Flere, Sergej& Rudi Klanjsek, (2007). Social status and religiosity in christian Europe. department of sociology ,Faculty of arts,University of Maribor.
  • Hallahmi, B, & Micheal Argyle, (1997). The psychology of religious behavior , belief and experience, Londormal and direct helping. Dage.
  • Stolz, Jorg (2008). the explanation off religiosity: testing sociological mechanisms empirically.ORS- Working Papers.