تن نمایی زنان در فضای مجازی با نگاهی به آموزه های فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه تهران

چکیده

بر اساس تبصره ی ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، می توان استفاده کنندگان از پوشش های غیراسلامی که در معابر عمومی ظاهر می شوند را مجازات کرد، این درحالی است که تن نمایی زنان در فضای مجازی  که به مراتب آثار مخرب و جدی تری به دنبال دارد فاقد نص صریح در قوانین کیفری است و قاضی برای محکوم کردن، به اطلاقات یا عمومات قانونی یا اصل 167 قانون اساسی استناد می کند. بر این پایه در پژوهش حاضر سعی شده است، با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، تن نمایی و فحشای زنان در فضای مجازی مورد مداقه قرار گیرد و با معناشناسی، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی آن، مبانی جر مانگاری و تحلیل قوانین موجود و خلأهای مربوط به این پدیده حدود و ثغور تن نمایی بررسی شود و راه کارهایی برای رفع این خلأها پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها


 • ×   آشوری، محمد 1383. آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت.

  ×   اردبیلی، محمد علی 1393. حقوق جزای عمومی، تهران، میزان.

  ×   اسماعیلی، محسن 1391. گفتارهایی در حقوق رسانه، تهران، شهر.

  ×   الهام، غلامحسین و رضا زهروی. «بررسی تطبیقی حمایت از حیات قبل انعقاد نطفه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران»، مطالعات راهبردی زنان، ش68، (تابستان 1394).

  ×   امیریان فارسانی، امین ۱۳۹۳. جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، تهران، ندای کارآفرین‏‫.

  ×    بای، حسینعلی و بابک پورقهرمانی. «بررسی فقهی و حقوق هرزه­نگاری در فضای مجازی»، حقوق اسلامی، ش 23، (زمستان 1388).

  ×   جعفریان، رسول 1428 ق. رسائل حجابیه، قم، دلیل ما.

  ×   جلالی فراهانی، امیرحسین. پیشگیری از جرائم رایانه­ای، مجله حقوقی دادگستری، ش47، (تابستان 1383).

  ×   ج‍ن‍ان‍ی، ع‍ادل ۱۳۸۲. ‌ب‍ررس‍ی‌ ج‍رای‍م‌ ص‍وت‍ی‌ و ت‍ص‍ویری‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌، اروم‍یه‌، ادیب‍ان.

  ×   حاجی‌ده‌آبادی، احمد 1391. قواعد فقه جزایی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  ×   حسینی، سیدمجتبی 1385. احکام نگاه و پوشش: آرایش، روابط، گفت­وگو (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)،تهران، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.

  ×   حسینی، سیدمحمد 1383. سیاست جنایی در اسلام و ایران، تهران، سمت.

  ×   حسینی، سیدمحمد. «رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم»»؛ علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، تهران، سمت، (1383).

  ×   حلبی، تقی‌الدین­بن ‌‌نجم‌الدین (ابوالصلاح) 1400 ق. الکافی فی‌الفقه، اصفهان، مکتبه امام امیرالمؤمنین(ع).

  ×   حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفربن الحسن 1403 ق. شرائع‌الاسلام، بیروت، دارالاضواء.

  ×   خسروشاهی مطلق، مهدی و رضا احسان پور ۱۳۸۸. بررسی فقهی و حقوقی جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تهران، مهر و ماه نو.

  ×   خوانساری، سیداحمد 1366. جامع المدارک، قم، اسماعیلیان.

  ×   خویی، سیدابوالقاسم 1422 ق‌. مبانی تکمله المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره).

  ×   دلماس ـ مارتی، می­ری 1381. نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه­ی نجفی ابرندآبادی، تهران، میزان.

  ×   رزم‌ساز، بابک ۱۳۹۴. روش‌های پیشگیری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مجد‏‫.

  ×   زحیلی، وهبه­بن مصطفی 1418 ق. التفسیر المنیر فی عقیده و الشریعه و المنهج، دمشق، دارالفکر المعاصر.

  ×   زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‏‫ 1393. حدود جرایم منافی عفت، تهران، جنگل.

  ×    زهروی، رضا و محسن صفری 1394. بررسی تطبیقی حقوق اطفال و نوجوانان، نهران، دادگستر. 

  ×   صافی، لطف الله 1363. التعزیر، قم، نشر اسلامی.

  ×   فخر، حسین و سمیرا یزدان‌شناس. «جرم­انگاری افساد فی­الارض در نظام حقوقی ایران»، نامه پژوهشی فقه و حقوق، ش39، (بهار و تابستان 1391).

  •  قائمی، علی 1394. تربیت و مراقبت جنسی نوجوان، مندرج در کتاب خانواده و فرزندان در دوره راهنمایی تحصیلی، تهران، انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.

  ×   قرطبی، محمدبن احمد 1364. الجامع لاحکام القرآن الکریم، تهران، ناصرخسرو.

  ×   طباطبایی، سید محمدحسین 1417 ق. المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسلامی.

  ×   طوسی، محمدبن‌حسن 1409 ق. التبیان فی تفسیر القرآن، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

  ×   _________ 1351 ق. المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران، المکتبه المرتضویه.

  ×   علیدوست، ابوالقاسم 1388. فقه و عرف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

  ×   عظیمی‌گرکانی، هادی و سمیه کرمانی ۱۳۹۱. حرمت‌شکنی عفت عمومی و مجازات آن، تهران، صبا‏‫.

  ×   عمید زنجانی، عباسعلی 1387. قواعد فقه جزایی. تهران، سمت.

  ×   ع‍ن‍ص‍ری‌ف‍رد، ع‍ب‍اس‌ ۱۳۸۹. ج‍ریح‍ه‌دار ک‍ردن‌ ع‍ف‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ایران‌، ت‍ه‍ران‌، آثار اندیشه‏‫.

  ×    محقق داماد، سیدمصطفی. «مجازات عمل منافی عفت در قرآن»، تحقیقات حقوقی، ش43، (1385).  

  ×   مروارید، علی اصغر 1410 ق. سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت، فقه الشیعه.

  ×   مشکات، سیدحمید. «فقه نگاه به تصویر»، فقه، ش31 و 32، (بهار و تابستان 1382).

  ×   مکارم شیرازى، ناصر 1424 ق. کتاب النکاح (مکارم)، قم، مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام.

  ×   مؤمن قمی، محمد 1422 ق. مبانی تحریر الوسیله، کتاب الحدود، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره).

  ×   مهدی‌پور، فاطمه ۱۳۹۳. اصول حاکم بر جرم‌انگاری و پیشگیری از جرایم منافی عفت، گرگان، نوروزی.

  ×   میرمحمدصادقی، حسین 1392. جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان.

  ×   ول‍یدی، م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌ ‌۱۳۸۰. ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌: ج‍رایم‌ ع‍ل‍یه‌ ع‍ف‍ت‌ و اخ‍لاق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍یف‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌، ت‍ه‍ران‌، ام‍یرک‍ب‍ی‍ر.

  ×   هاشمی، سیدحسین. «نقدی بر ماده 638 ق.م.ا در جرم انگاری بدحجابی»، کتاب زنان، سال 9، ش 37، (پاییز 1386).

  ×   هاشمی رکاوندی، سید مجتبی 1376. تربیت و شخصیت انسانی، تهران، دفتر تبلیغات اسلامی.

  × Patrick Carnes, David Delmonico & Elizabeth Griffin, 2007, In the Shadows of the Net: Breaking Free of Compulsive Online Sexual Behavior, Center City, Hazelden Publishing.