نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا.

2 استادیار حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا.

3 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا.

چکیده

کثرت سردرگمی ها و پرسش های متعدد نهادهای مجری قانون از مقام اداره ی حقوقی دادگستری در پرونده های با موضوع حضانت حاکی از آن است که علی رغم اهمیت بحث حضانت، قانون گذار تعریف دقیقی از حضانت و اختیارات و وظایف حاضن ارائه ننموده و گاه مسائل مهمی که در این باره به وجود می آید را مهمل نهاده است. این امر به خلط اختیارات و اقتدارات حاضن با عناوین مشابه از جمله ولی، وصی و قیم منجر می شود. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به بحث حضانت با دقت نظر بیشتری توجه کرده و در دعاوی حضانت دستاوردها و نوآوری هایی داشته است، لیکن این ابداعات نیز خالی از نقص و ایراد نبوده است. مقاله ی پیش رو ضمن پرداختن به جایگاه، حقوق و تکالیف حاضن به خلأها و تعارضات موجود در این باره پرداخته و راه حل هایی را پیشنهاد داده است.

کلیدواژه‌ها


 
×   ابن ادریس، محمدبن منصور 1410. السرائر، قم، اسلامی.
×   ابن فارسی، ابوالحسن احمدبن فارس زکریا 1404ق، معجم مقائیس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
×   احسایی، م 1404. عوالی اللئالی، قم انتشارات سیدالشهداء،
×   ادریسیان، محمدرضا 1384. دستور موقت، تهران، ققنوس. 
×   الماسی، نجادعلی 1384. حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، میزان.
×   امامی، سید حسن 1377. قانون مدنی، تهران، اسلامیه.
×   بیگدلی، سعید. «مشکلات و حق­های قانونی حضانت در نظام حقوقی ایران»، ندای صادق، سال 16، ش55، (1390).
×   جبعی عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) 1413. مسالک الافهام، قم، اسلامی.
×   _______________  1413 . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدشقیه، ترجمه­ی لطفی، تهران، مجد.
×   حر العاملی، محمدبن حسن 1409. وسایل الشیعه، قم، موسسه آل البیت.
×     حسنی، حضانت کودک در رویه قضایی ایران، ،برگرفته از موسسه خدمات حقوقی ندای عدالت،  ww.hasanilaw123.blogfa.com
×   حسنی، علیرضا، «حضانت کودک»، دانشگاه آزاد دامغان،    www.hasanilaw123.blogf.com
×   حلی (علامه)، ابومنصور جمال­الدین حسن­بن یوسف مطهر 1049. ارشادالاذهان الی احکام الایمان، (کتاب نکاح)،
×   حلی (محقق)، ابوالقاسم جعفربن حسن­بن یحیی­بن سعید 1362. معارج الاصول، قم، آل البیت.
×   خوانساری، احمد 1364. جامع المدارک، قم، اسماعیلیان.
×   خویی، سید ابوالقاسم 1410. منهاج الصالحین، بیروت، اعلمی.
×   روزنامه رسمی تهران، 1363. «پاسخ و پرسش کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی».
×   ____________، 1362.  «پاسخ و پرسش کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی».
×   زیدان، عبدالکریم 1419. المفصل فی احکام المراه و البیت المسلم فی الشریعه الاسلامیه، بیروت، الرساله.
×    الشربینی، م 1994. مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، دارالفکر.
×   شمس، عبدالله 1389. آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک.
×   صدوق، ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه 1369. من لایحضر الفقیه، تهران، مکتب الصدوق.
×   صفایی، حسین و مرتضی قاسم­زاده 1375. حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
×   صفایی، سید حسن و اسدالله امامی 1376. حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران.
×   طباطبایی، علی 1404. ریاض المسائل، قم، موسسه آل البیت.
×   طبرسی، ف(بی تا). مکارم الاخلاق، کربلا، موسسه الاعلمی.
×        طریحی، ف 1395 ق. مجمع البحرین، تهران، مکتبه المرتضویه.
×   طوسی، ابی جعفر محمدبن حسن­بن علی، 1387ق. مبسوط فی فقه امامیه، تهران، مکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.
×   عسگری، ابوهلال (بی تا)، الفروق اللغویه، قم، مکتب البصیرتی.
×   علی محمدی، طاهر و الهه خاکساری «اشخاص صالح برای حضانت از منظر فقه امامیه و قانون مدنی»، معرفت، سال 21، ش182، (1391).
×   فاضل هندی، بهاءالدین محمد 1405. کشف اللثام، قم، سید مرعشی.
×   فخرالمحققین، محمد بن الحسن 1363. ایضاح الفواید فی شرح اشکالات القواعد، قم، اسماعیلیان.
×                فراهیدی، خلیل1410. کتاب العین، تهران، دارالهجره.
×   فیض کاشانی، ملامحسن 1401. مفاتیح الشرایع، قم، مجمع الذخایر الاسلامیه.
×                فیومی، 1405. المصباح المنیر، قم، دارالهجره
×                قمی، 1378. قوانین الاصول، تهران، علمیه اسلامیه.
×   کاتوزیان، ناصر 1372. حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار.
×   کرکی، علی­بن حسین 1408. جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، آل البیت (ع)
×                الماوردی 1419. الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
×                مجموعه پاسخ و سئوالات از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی(1362) ، دفتر آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران،
×   معلوف، لویس 1973. المنجد فی اللغه، بیروت، دارالمشرق.
×                  مغنیه، محمد جواد 1379. الفقه علی المذاهب الخمسه، ترجمه­ی جباری، م و ح مسجد سرایی، تهران، ققنوس.
×   موسوی، ابوالفضل. «بررسی فقهی اصلاحیه قانون حضانت»، بلاغ مبین، ش24 و 25، (1389).
×   نجفی، محمدحسن 1358. جواهرالکلام،  بیروت، داراحیاالتراث العربی.
×   نقیبی، سید ابوالقاسم، راحله کاردوانی و مهدی وکیلی. «ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر»، مطالعات راهبردی زنان، سال 15، ش60، (1392).
×   نهرینی، فریدون 1390. دستور موقت در حقوق ایران و پژوهش در حقوق تطبیقی، تهران، گنج دانش.