جایگاه حضرت فاطمه (س) در منابع اهل تسنن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم قرآنی و حدیث، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بسیاری از دانشمندان اهل تسنن درباره حضرت فاطمه زهرا (س) قلم زده و گزارش هایی در احوال و زندگانی آن حضرت ارائه کرده اند و سخنانی از رسول خدا (ص) را درباره آن حضرت ثبت نموده اند. از بررسی روایات به دست آمد که هیچ گونه ذم یا خرده گیری درباره حضرت زهرا (س) یافت نمی شود و همه به آن حضرت احترام گذاشته اند و مد حهایی درباره آن حضرت ثبت کرده اند و نتوانسته اند بر وجود مبارکش خدشه یا ایرادی وارد کنند. حتی برخی از نویسندگان وقایع تلخ پس از رحلت پیامبر (ع) را گزارش کرده اند و نتوانسته اند نسبت به اهانت های وارد بر آن حضرت و بی وفایی امت اسلام و کوتاهی در حق اهل بیت پیامبر (ع)، بی تفاوت باشند. این مقاله به سبب محوریت وجود مبارک آن حضرت، احوال و جایگاه ایشان را در منابع اهل تسنن بررسی و عرضه نموده است.

×   قرآن کریم
×   ابن ابی­الحدید، عبدالحمیدبن­هبة­الله (1383ق)، شرح نهج­البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چ 2، بیروت: دار احیاء الکتب العربیة.
×    ابن اثیر جزری، علی­بن محمد (1415ق)، اسدالغابه فی معرفة الصحابة، تحقیق و تعلیق علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت: دارالکتب العلمیة.
×   ابن طیفور، احمد بن ابی طاهر (1361ق)، بلاغات النساء، نجف: مکتبة مرتضویه.
×   ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله (1415ق)، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق و تعلیق علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت: دارالکتب العلمیة.
×   ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم دینوری (1322 ق)، الامامة والسیاسة، تصحیح و شرح محمد محمود الرافعی، مصر: مطبعه النیل.
×   ابن­عبدربه، احمدبن­محمد (1404ق)، العقد الفرید، تحقیق مفید محمد قمیعه، بیروت: دارالکتب العلمیه.
×   بلاذری، ابوالحسن ، رضوان محمد رضوان(بی­تا)، فتوح البلدان، بیروت: دارالکتب العلمیه.
×   حاکم نیشابوری (1411ق)، مستدرک علی الصحیحین، بیروت: دارالمعرفة.
×   حنبل، احمد بن محمد (بی­تا)، مسند، بیروت: دار صادر.
×   زمخشری، محمود بن عمر (1407ق)، کشاف عن حقائق غوامض التنزیل، تصحیح مصطفی حسین احمد، چ3، بی­جا: دارالکتب العربی.
×   سیوطی، عبدالرحمن بن ابی­بکر (1411ق)، الدر المنثور، بیروت: دارالکتب علمیه.
×   شهرستانی، محمدبن­عبدالکریم (1367)، الملل و النحل، تصحیح محمد بن فتح­الله بدران، چ 3، قم: منشورات الشریف الرضی.
×   طبرانی، سلـیمان بن احمد (1404ق)، المعجم الکبیر، تحقیق حمدی عبدالمجید السلفی، چ­ 2، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
×   طبری، محمد بن جریر (بی­تا)، تاریخ طبری، بیروت: مؤسسه الاعلمی.
×   عسقلانی، ابن حجر احمد بن علی (1415ق)، الاصابة فی تمییز الصحابة، تحقیق و تعلیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت: دارالکتب العلمیة.
×   کاتب واقدی، محمدبن سعد(بی­تا)، الطبقات الکبری، بیروت: دار صادر.
×   کاندهلوی، محمد یوسف (1394ق)، حیاة الصحابة، بیروت: دار الفکر.
×   کحاله، عمررضا (1404ق)، اعلام النساء فی عالمی العرب و الاسلام، چ5، بیروت: مؤسسه الرساله.
×   یعقوبی، احمدبن ابی­یعقوب (1413ق)، تاریخ، تحقیق عبدالامیر نهنا، بیروت: مؤسسه الاعلمی.