تحلیلی فلسفی از رابطه ارزشمندی ذاتی و جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای عرفان اسلامی، استادیار دانشگاه قم

چکیده

ابطه ارزشمندی ذاتی و جنسیت از تحقیقات بنیادینی است که نتایج حاصل از آن بر طیف وسیعی از نظریات حوزة مسایل زنان تأثیرگذار است. در این مقاله ضمن ارائه تعریف و بیان اقسام ارزشمندی ذاتی در بیرون از حوزة اخلاق و اشاره ای به برخی از مبانی ارزشی در انسان شناسی، جهت گیری های زیرساختی این بحث تعیین می شود و سپس با نگاهی فلسفی به تحلیل ذات و ذاتیات و جنس و فصل انسانی و سنجش تأثیر جنسیت در آن پرداخته شده است. از آنجا که اصی لترین و ارزشمندترین گوهر وجودی انسان عقل است، تبیین رابطه قوای ادراکی و مراتب عقل با جنسیت مورد بررسی قرار گرفته است. آ نگاه مراتب رابطه روح و روحیات با جنسیت نیز بر اساس نظریه حرکت جوهری و تأثیر متقابل نفس و بدن بیان گردیده و در آخر با نگاه توحیدی  قرآنی ارزشمندی ذاتی زن در فضایی متفاوت به تصویر کشیده شده است.

کلیدواژه‌ها


×   قرآن کریم
×   ابن باجه (1960م)، کتاب النفس، تحقیق و تقدیم محمد صغیر حسن المعصومی، دمشق: مطبوعات المجلس العلمی العربی.
×   ابن سینا، بوعلی (1404ق)، الشفاء، قم: منشورات مکتبه آیةالله العظمی مرعشی نجفی.
×   ابن عربی، محی­الدین (1989م)، رحمة من الرحمان فی تفسیر و انتشارات القرآن، دمشق: مطبعه تضر.
×   جوادی آملی، عبدالله (1367)، کرامت در قرآن، چ5، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
×   جوادی آملی، عبدالله (1375)، زن در آئینه جلال و جمال، چ1، قم: مرکز نشر اسرا.
×   دورکیم، امیل (1360)، فلسفه و جامعه­شناسی، (ترجمة فرحناز خمسه­ای)، چ 1، تهران: بی­نا.
×   راسل، برتراند (1373)، تاریخ فلسفة غرب، (ترجمة نجف دریابندی)، تهران: کتاب پرواز.
×   رشاد، علی اکبر (1380)، فلسفة دین، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
×   روسو، ژان ژاک (1360)، آموزش و پرورش، (ترجمة غلامحسین زیرکزاده)، انتشارات شرکت سهامی چهر.
×   سبزواری، ملاهادی (1372)، شرح الاسماء، تعلیقه نجفقلی حبیبی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
×   سبزواری، ملاهادی (1422ق)، شرح منظومه، تعلیقه حسن­زاده آملی، تحقیق مسعود طالبی، چ4، تهران: نشر کتاب.
×   سبزواری، ملاهادی(بی­تا)، منظومه منطق، بی­جا، کتابخانه مصطفوی.
×   سهروردی، یحیی (1381)، المشارع و المطارحات، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
×   طباطبایی، سید محمد حسین (1362)، نهایة الحکمة، قم: موسسه نشر اسلامی.
×   طباطبایی، سید محمد حسین (1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، چ5، قم: موسسه نشر اسلامی.
×   طوسی، نصیر الدین (1373)، اخلاق ناصری، چ 5، تهران: انتشارات خوارزمی.
×   طهرانی، سید محمد حسین (1366)، رساله لب اللباب درسیه و سلوک اولی المالباب، تهران: انتشارات حکمت.
×   عزیزی­کیا، غلامعلی، اسدالله جمشیدی، حسن زارع، احمد طاهری نیا (1385)، جستاری در هستی­شناسی زن، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
×   عمر فروخ (1979م)، تاریخ الفکر العربی الی ایام ابن خلدون، چ2، بیروت: دارالعلم للملایین.
×   قاضی سعید، محمدبن محمد (1388ق)، اربعینیات لکشف الانوار القدسیات، بی­جا: بی­نا.
×   کاپلستون، فردریک (1368)، تاریخ فلسفه، (ترجمة جلال الدین مجتبوی)، چ2، تهران: انتشارات سروش.
×   کانت، ایمانوئل (1369)، بنیاد مابعدالطبیعة اخلاق، (ترجمة حمید عنایت و علی قیصری)، چ1، تهران: انتشارات خوارزمی.
×   کلینی رازی، محمد بن یعقوب (1375)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
×   گولومبرک، سوزان و فی وش، رابین (1384)، رشد جنسیت (ترجمة مهرناز شهرآرای)، چ3، تهران: انتشارات ققنوس.
×   مصباح یزدی، محمدتقی (1367)، معارف قرآن، قم: مؤسسه در راه حق.
×   مظفر، محمدرضا (1418ق)، تلخیص المنطق، المخلص علی اکبر ترابی، قم: موسسه دارالعلم.
×   ملاصدرای شیرازی، محمد (1360)، شواهد الربوبیه، حواشی ملاهادی سبزواری، تعلیق و تصحیح و مقدمة سید جلال الدین آشتیانی، چ 2، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
×   ملاصدرای شیرازی، محمد (1363) المشاعر، تهران: طهوری.
×   ملاصدرای شیرازی، محمد (1382)، شواهد الربوبیه، چ3، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم.
×   ملاصدرای شیرازی، محمد (1391ق)، شرح اصول کافی، بی­جا: مکتبة المحمود.
×   میل، جان استوارت (1379)، انقیاد زنان (کنیزک کردن زنان)، (ترجمة علاءالدین طباطبایی، تهران: هرمس.
×   ­ناس، جان­بی (1370)، تاریخ جامع ادیان، (ترجمة علی اصغر حکمت)، چ5، تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
×   ورلز، شارل (1373)، حکمت یونان، (ترجمة بزرگ نادرزاده)، چ2، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
×   ویگوتسکی، لوسمیریزویچ (1367)، تفکر و زبان، (ترجمه دکتر بهروز)، بی­جا: بی­نا.
×   هرسیون، دیوید (1383)، «نو تکامل­گرایی و نظریه­ نوسازی»، (ترجمه یوسف اباذری)، ارغنون، ش 13.
×   یزدی، مولی عبدالله بن شهاب حسین (1363)، الحاشیه علی تهذیب المنطق، قم: موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین.