معاصرسازی اسوه های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدرسی معارف، گرایش قرآن و متون اسلامی

چکیده

از مسایل چالش برانگیز در جامعه ما، الگوگیری از اسوه های دینی است که معتقدان و منتقدانی دارد. مشکل اساسی در این مسئله، تفاوت زمانی اسوه های دینی با ما است. این نوشتار، معتقد است با تکیه بر «معاصرسازی» می توان این مشکل را چاره کرد. با معاصرسازی، هم پیروی از سبک اسوه های دینی تأمین می شود و هم اقتضائات زمان لحاظ می شود. این امر در دو مرحله باید مورد توجه قرار گیرد: یکی پژوهش و دیگری گزارش. در مرحله پژوهش دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد: یکی این که سیره پژوهی باید با رویکرد زندگی صورت پذیرفته و به شکل پژوهش ناظر به زندگی یا پژوهش زندگی محور سامان یابد، نه پژوهش در خلأ. نکته دیگر این که سیره پژوهی باید رویکرد موضوعی داشته باشد، نه معصومی. در مرحله گزارش نیز چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد: یکی رویکرد تبیینی در گزارشگری که در آن از تحکم و توصیه صرف پرهیز شده و نقش هر کدام از اصول سیره در زندگی تبیین می شود، دیگری رویکرد کاربردی که صرفاً به بیان اصول بسنده نکرده و مصداق ها و موارد اصول را در زندگی امروز نشان می دهد و سوم رویکرد نظام مند در ارائه است که در آن از ارائه اصول به شکل پراکنده پرهیز شده و آنها در یک نظام مشخص، متناسب با نیاز زندگی طراحی شده و ارائه می شوند.

کلیدواژه‌ها


×   قرآن کریم
×   نهج البلاغه
×   ابن شعبه حرانی، ابو محمد حسن بن علی بن الحسین (1404ق)، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
×   ابن فارس (1389ق)، معجم مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، چ2، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة الحلبی.
×   ابن مالک اندلسی (1348ق)، الفیّة فی النحو و الصرف، القاهرة: دار الکتب المصریه.
×   ابن منظور (1408ق)، لسان العرب، تحقیق علی شیری، چ1، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
×   راغب اصفهانی (بی­تا)، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق محمد سیّد گیلانی، بیروت: دار المعرفه.
×   زبیدی، محمد مرتضی (1408ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار مکتبة الحیاه.
×   زمخشری، جارالله محمود بن عمر (بی­تا)، أساس البلاغه، تحقیق عبدالرحیم محمود، بیروت: دار المعرفه.
×   شرتونی، سعید الخوری (1403ق)، اقرب الموارد، قم: مکتبة المرعشی النجفی.
×   صدوق، محمّد بن علی بن حسین بن بابویه (بی­تا)، کمال الدین وتمام النعمة، تصحیح علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.
×   طباطبایی، محمد‌حسین (1393ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، بی­جا: دار­الکتاب الاسلامی.
×   طریحی، فخرالدین بن محمد (1365ق)، مجمع البحرین، طهران: المکتبة المرتضویه.
×   کلینی، محمّد بن یعقوب بن اسحاق (1389ق)، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، چ2، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
×   محمدی ری شهری، محمد (1384)، دانشنامه میزان الحکمة (ترجمه حمیدرضا شیخی)، چ­1، قم: دارالحدیث.
×   مسلم بن الحجاج القشیری النیشابوری (1412ق)، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، چ1، بیروت: دارالفکر.
×   مطهری، مرتضی (1385)، سیرة نبوی، چ41، تهران: صدرا.
×   یسوعی، لویس معلوف (1973م)، المنجد، چ21، بیروت: دار المشرق.