بررسی تطبیقی مفهوم جنسیت در اسلام و غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی و استادیار دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

اگرچه مدرنیته انسانیت زنان (پاره پنهان) را آشکار کرد، اما زن بودن زنان (پاره پیدا) را در محاق فرو برد. مدرنیته، معتقدبود برای انسان شدن، زنان را تا حد امکان باید به مردان شبیه ساخت. در نتیجه زن مدرنیته، انسان است، اما با همه اوصاف آن چنان مقهور اشتراکات «حقیقت زنانگی» مردانه. اندیشه های نو با نادیده انگاری زن و مرد شد که زن و حقوق زنانه را فراموش کرد و بدین سان با نادیده انگاشتن هویت زنانه، امنیت وی را درمعرض چالش قرار داد. زنانی که از لحاظ اجتماعی قادر به نقش آفرینی در جامعه مردسالار باشند، معمولاً تمام هویت اجتماعی شان را از زنانگی خویش نمی گیرند و خود را تا اندازه ای با نقش ها و کارکردهای اجتماعی مردانه وفق می دهند اما این زنان هزینه هایی نیز می پردازند، مردان آنها را تهدیدی برای خویش قلمداد کرده و در مقابل تغییر رفتارهای آنها مقاومت می کنند. با لحاظ چنین واقعی تهایی، اسلام هویت جنسیتی را فراتر از ویژگی های زیست شناختی هریک از دو جنس مورد ارزیابی قرارمی دهد. براین اساس، برابری کیفی به مراتب بیش ازتساوی کمّی در راستای تحقق مفهوم جنسیت درکانون توجه قرارمی گیرد.

کلیدواژه‌ها


 • ×   قرآن کریم

  ×   حداد عادل، غلامعلی (1359)، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، تهران: انتشارات سروش.

  ×   دورانت، ویل (1373)، تاریخ تمدن، (ترجمه احمد آرام)، تهران: انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی.

  ×   روسو، ژان ژاک (1349)، امیل یا آموزش وپرورش، (ترجمه منوچهرکیا)، تهران: گنجینه.

  ×   شلیت، وندی (1384)، فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، (ترجمه معصومه محمدی ودیگران)، قم: دفتر نشر معارف.

  ×   طاهری، منیره (1382)، «احقاق حقوق زن، کنوانسیون یا اسلام»، فصلنامه کتاب نقد، ش 26.

  ×   علاسوند، فریبا (1382)، «فمینیسم، خاستگاه کنوانسیون»، فصلنامه کتاب نقد، ش29.

  ×   فضل الله، محمدحسین (1405ق)، المراة فی ظل الاسلام، (ترجمه مریم نور الدین)، چ 4، بیروت: انتشارات دارالزهرا.

  ×   فکوهی، ناصر (1383)، «هویت جنسی»، روزنامه شرق، ش374، (6/10/83).

  ×   کلینی رازی، محمدبن یعقوب (1367)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

  ×   گرنت، تونی (1381)، زن بودن، (ترجمه فروزان گنجی زاده)، تهران: نشر ورجاوند.

  ×   لوید، ژنویو (1381)، عقل مذکر: مردانگی و زنانگی در فلسفه غرب، (ترجمه محبوبه مهاجر)، تهران: نشرنی.

  ×   مطهری، مرتضی(1375)، نظام حقوق زن در اسلام، چ 8، تهران: صدرا.

  ×   میشل، توماس (1377)، «کلام مسیحی»، (ترجمه حسین توفیقی)، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

  • Ø Bordo, S. (2001), Unbearable Weight: Feminism, Western  Culture and   the Body, University of California press.
  • Ø Daly M. (1973), Beyond God the Father:Toward a Philosophy of Womens Liberation, Boston:Beacon.           
  • Ø Giligan,Carol, (1982), In a Different  Voice, HarvardUniversity press.
  • Ø Harding,S. (1980), The Norm of Social Inquiry and Masculinity Experience: Philosophy of Science Association.
  • Ø Jones, A.(1996), Feminisme Reclaimed, New York: RutgersUniversity Press.
  • Ø Lings, M.(2006), Symbol and Archetype/A Study of the Meaning of   Existence,.US: Fonts Vitate.
  • Ø Londis Vicky (1972), Feminism & Social Studies, political Studies, xxix.3.     
  • Ø Millet,K.(1972), Sexual Politics,New York: Avon.                                        
  • Ø Moller Okin, Susan (1998), Is Multiculturims Bad for women, New Jersey: PrinstonUniversity.                                                                                                                                                           
  • Ø Schuon, F. (1995), The Reign of Quantity, Sophia Perenis.
  • Ø Schuon,F.(1980), Summary of Integral Metaphysics,FordhamUniversity, Foundation for International Philosophical Exchange, New York: NY, ETATS – UNIS. 
  • Ø Zimerman, jean (1975), Public man,Private Women. Princeton:PrincetonUniversity Press.