ظرفیت‌سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور در زمینه تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم گردیده است. وجود احکام و و قواعد قانونی که صبغه و سابقه‌ای در موضوع حاضر دارند موجب شده‌ است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت‌سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سوال واقع شود. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است که «سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق اجرایی سازی آن کدام است؟» پژوهش پیش‌رو به جمع‌آوری داده‌های تحقیقی با روش کتابخانه‌ای پرداخته و با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آنها می‌پردازد. در مقام ارائه یافته‌های این تحقیق باید گفت که به نظر می‌رسد سند ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن سه فرض اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره، قابل بیان است و از این میان نگارنده معتقد است اجرای این سند از بستر تقنین با ارائه لایحه توسط دولت، سازگاری بیشتری با نظام حقوق اساسی ایران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • اداره کل روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، (1381). آشنایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران: شریف.
 • امامی، محمد و کورش استوارسنگری، (1396). حقوق اداری، تهران: میزان.
 • بلیغ، ‌سوسن، سوسن پاسگر، زهرا داور، دیدخت صادقی حقیقی و نسرین مصفا، (1383). کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌برداری از آن در حقوق داخلی ایران، تهران: گرایش.
 • صادقی‌مقدم، محمد حسن، مجید بنایی اسکویی و علی قسمتی تبریزی، (1397). مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • منتظری، حسینعلی، (1384). مبانی فقهی حکومت اسلامی، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ترجمه­ی محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم: تفکر، ج3.
 • آذری، هاجر و نسرین طباطبایی حصاری، (1396). «چالش‌های نظام حقوقی ایران در الحاق به معاهدات حقوق بشری از دیدگاه حقوق بین‌الملل»، مطالعات حقوق طبیعی، د8، ش 1.
 • الهام، غلامحسین و مصطفی میرمحمدی میبدی، (1392). «بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، ش 37.
 • حاجی‌علی خمسه، مرتضی، مصطفی مسعودیان و حمید فعلی، (1399). «سازوکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی»، دانش حقوق عمومی، ش 30.
 • حسینی، سیدمحمد، مهناز بیات کمیتکی و مهدی بالوی، (1399). «بررسی تحلیلی ماهیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی»، تحقیقات حقوقی، ش94.
 • دبیرنیا، علیرضا و فاطمه سادات نقوی، (1397). «تطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظریه‌ی قانون‌گذاری به‌مثابه برنامه‌ریزی در راستای اجرای قوانین الهی»، دانش حقوق عمومی، ش 19.
 • درویشوند، ابوالفضل، احمد فضائلی و حمیدرضا اسمعیلی گیوی، (1397). «بررسی جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظرات شورای نگهبان»، دانش حقوق عمومی، ش 21.
 • هدایت‌نیا گنجی، فرج‌الله، (1381). «جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن»، رواق اندیشه، ش 8.
 • Cassese, Antonio, (1992), International Law in a Divided World, Clarendon Press.
 • Willam A. Schbas, (1996), “Reservations To The Convention On The Rights Of The Child”, Human Rights Quarterly, Vol. 18, No.2 (May, 1996), PP. 472-491.