مطالعه رفتار کارآفرینانه زنان در یزد: از ساختارهای تحمیلی خود اشتغالی تا باز تعریف اجتماعی منتهی به آفرینشگری موقعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

هدف از این جستار واکاوی رفتارهای اقتصادی موفقیت آمیز زنان کارآفرین در شهر یزد است. تحقیق حاضر کیفی و جامعه مورد مطالعه را زنان کارآفرین در شهر یزد تشکیل می‌دهند. در نمونه تحقیق با 13 زن که از نظر سن، تحصیلات، نوع حرفه و وضعیت تأهل متفاوت بودند به روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با کمک روش نظریه زمینه‌ای انجام گرفت که شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی بود. مقوله‌ای هستهی تحقیق، «تعامل سازنده با محدودیت» انتخاب گردید. مقوله های زمینه‌ای که بسترهای شکل‌گیری «تعامل سازنده با محدودیت» را فراهم می‌کنند شامل ساختارهای تحمیلی، حصارهای ذهنی و سرمایه‌های حمایتی هستند. در این تحقیق آفرینشگری موقعیت عامل علی موثر بر کارآفرینی زنان یزدی یوده و راهبرد اساسی زنان در کارآفرینی شامل همسوی جامعه محور، ارتقاء بخشی به خویشتن، فهم زنانه از کارآفرینی و هارمونی نقش مقوله بندی شد. عامل مداخله‌گر این تحقیق اثباتگری بازتابی و در نهایت پیامد حاصل از تعامل سازنده با محدودیت خود توانمند سازی تشخص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • احمدپور دریانی، محمود، (1379). کارآفرینی ( تعاریف، نظریات، الگوها)، تهران: پردیس 57.
 • اشتراوس، انسلیم و جولیت کربین، (1390). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه بیوک محمدی، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • باقری، معصومه، سیده منا فاضلی‌پور و علی موسوی‌نسب باقری،(1399).«بررسی رابطه­ی ارزش­های فرهنگی و روحیه­ی کارآفرینی با توجه به نقش میانجی­گر باورهای قالبی (مطالعه­ی موردی: زنان کارآفرین استان خوزستان»، مطالعات راهبردی زنان، د 23، ش 90.
 • خسروی­پور، بهمن، امید مهراب قوچانی و منتهی بوعذار، (1392).«زنان روستایی و کارآفرینی: ضرورت، چالش‌ها و راهکارها»، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، ش 165.
 • سلمانی، محمد، مهدی حاجیلو و مهدی و امیر تلخاب، (1397). «سنجش مؤلفه‌های شخصیت در گرایش روستاییان به کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده)»، پژوهش‌های جغرافیا انسانی، د 50، ش 2.
 • سوئد برگ، ریچارد، (1393). جامعه‌شناسی کارآفرینی، ترجمه: باقری، شهلا و سیده اطهر میر عابدی، تهران: بهمن برنا.
 • صدیقیان بیدگلی، آمنه و زهرا روزی بیدگلی، (1392). «بررسی میزان نوگرایی زنان دبیر دبیرستان‌های شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن»، جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، ش 4.
 • علی­آبادی، وحید، رضا موحدی و پوریا عطائی، (1396).«کاربرد تحلیل محتوای تلخیصی در الگوسازی مفهومی شایستگی‌های کارآفرینی موردنیاز زنان روستایی، نشریه کارآفرینی درکشاورزی»، د 4، ش 4 .
 • فلاح، محمدرضا و رها پاشایی‌نیا،(1399).« زنان کارآفرین و ورود موفقیتآمیز به حوزه کارآفرینی اجتماعی: ارائه­ی یک مدل نظری »، مطالعات راهبردی زنان، د 23، ش 90.
 • کاترین، مارشال و گرچن راس من، (1381). روش تحقیق کیفی، ترجمه: علی پارسیئان و محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • مقیمی، سید محمد، یوسف وکیلی و مرتضی اکبری، (1397). نظریه‌های کارآفرینی، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه تهران، موسسه‌ای انتشارات.
 • محمدی، اسفندیار، محمد شرفی، معصومه صید یوسفی و ناهید صید یوسفی، (1397). «شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان نسبت به کارآفرینی فرهنگی با استفاده از روش کیو»، توسعه کارآفرینی، د 11، شماره
 • یاسوری، مجید و معصومه نوروزی نژاد، (1993). «فرا تحلیل کیفی ابعاد توسعۀ کارآفرینی زنان روستایی»، زن در توسعه و سیاست، د 19، ش 1.
 • Avolio, B. E. & Di Laura, G. F. (2017). The progress and evolution of women’s participation in production and business activities in South America. CEPAL Review.
 • Agarwal, S. & Lenka, U. (2018). Why research is needed in women entrepreneurship in India: a viewpoint. International Journal of Social Economics, 45(7).
 • Baranik, L. E. Gorman, B. & Wales, W. J. (2018). What Makes Muslim Women Entrepreneurs Successful? A Field Study Examining Religiosity and Social Capital in Tunisia. Sex Roles, 78(3-4).
 • Byrne, J. Fattoum, S. & Diaz Garcia, M. C. (2019). Role models and women entrepreneurs: Entrepreneurial superwoman has her say. Journal of Small Business Management, 57(1).

Daelman, I. (2019). Women entrepreneurship-it is not all about the money. Economies, 11(1).

 • Kuschel, K. Lepeley, M. T. Espinosa, F. & Gutiérrez, S. (2017). Funding challenges of Latin American women start-up founders in the Cross Cultural & Strategic Management, 24(2).
 • Zeb, A. Jan, S. Ihsan, A. & Shah, F. A. (2019). Political factors women's entrepreneurial performance. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), 13(1).