مطالعه جامعه شناختی تاثیر رسانه بر احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی ; مسائل اجتماعی ایران ، دانشکده علوم انسانی ، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

2 استادیارگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

4 استادیار گروه جامعه شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران.

چکیده

احساسات نقش پذیری، در سوق دادن زوجین به سوی رفتارهای اخلاقی و هنجارمند، عناصر مهمی قلمداد می شوند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر گرفتن این دسته از احساسات شامل احساسات بازاندیشانه و همدلانه زنان در روابط زناشویی از میزان گرایش به برنامه های ماهواره و شبکه های اجتماعی مجازی به انجام رسیده است. چهارچوب و مدل نظری پژوهش بر اساس تلفیق نظریه های تامپسون و شات تدوین شده است. روش پژوهش پیمایشی است و جامعه آماری دربرگیرنده زنان متاهل 20 تا 55 ساله شهر بروجرد است. نمونه گیری به روش طبقه ای نامتناسب و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 400 محاسبه شد.
نتایج پژوهش نشان می دهد در حالت کلی، گرایش به رسانه بر احساسات نقش پذیری زنان متاهل تاثیر مثبت دارد. اما در بررسی ابعاد جزئی متغیرها، مشخص شد گرایش به شبکه های ماهواره، بر احساسات بازاندیشانه تاثیر منفی دارد. نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نیز نشان می دهد ابعاد مختلف متغیر شبکه اجتماعی مجازی حدود 39 درصد و ابعاد مختلف گرایش به ماهواره 35 درصد از مقدار کل واریانس متغیر وابسته(احساسات نقش پذیری) را تبیین می کنند .

کلیدواژه‌ها


 • ارجمندی، غلامرضا (1380).«پخش مستقیم تلویزیون ماهواره‌ای، پیامدها و سیاست‌ها»، جامعه‌شناسی ایران، ش 6.
 • بخشی،حامد و طیبه ایزانلو (1398).« نمایش پوشش چادر در سریال­های تلویزیون ایران»، مطالعات راهبردی زنان، د 22، ش 85.
 • تامپسون، جان (1389). رسانه‌ها و مدرنیته، نظریه‌ی اجتماعی رسانه‌ها، ترجمه‌ی مسعود اوحدی، چاپ دوم، تهران: نشر سروش.
 • درتاج، فریبا؛ رجبیان ده زیره، مریم؛ فتح الهی، فیروزه؛ درتاج، فتانه (1397). «رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بااحساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان»، روان‌شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی)، د 14، ش 47.
 • دهشیری، محمدرضا (1388). «رسانه و فرهنگ‌سازی»، تحقیقات فرهنگی، د 2، ش.8
 • ربانی خوراسگانی، علی؛ کیان پور، مسعود (1388) جامعه‌شناسی احساسات، جامعه‌شناسی کاربردی، د 20، ش 2.
 • رضاپور، رویا؛ ذاکری، محمدمهدی؛ انتصارفومنی، غلامحسین (1397). رابطه‌ی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با ادراک تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زوجین استفاده‌کننده از شبکه‌های اجتماعی»، خانواده و پژوهش، د 15، ش 1.
 • سبزی، ندا؛ شیخ‌الاسلامی، راضیه (1394). «نقش واسطه‌ای نمو یافتگی عاطفی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و همدلی»، روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) د 12، ش 46.
 • شکر بیگی، عالیه (1396). «بررسی جامعه‌شناختی رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و ظهور تحولات در روابط زناشویی زوجین منطقه 1 شهر تهران»، جامعه‌شناسی ایران، د 18، ش. 2.
 • شیخاوندی، داور (1384). جامعه‌شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران، تهران: قطره.
 • شیری، طهمورث؛ رحمانی، الناز (1394). «تأثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی (لاین، تلگرام) بر وضعیت انسجام خانواده در سال 1394(مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تهران)»، توسعه اجتماعی ایران، سال هشتم، ش 1.
 • عبداللهی، اصغر، احدی، حسن، تاجری، بیوک و کبری حاج علیزاده،(1399).« تجربهی طالق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی)»، مطالعات راهبردی زنان، د 23، ش 89.
 • عریضی، فروغ السادات؛ وحیدا، فریدون؛ دانش، پروانه (1385). « ماهواره و هویت جنسیتی دختران جوان (مطالعه موردی: دختران دبیرستانی منطقه 5 شهر تهران) »، انجمن جامعه شناسی ایران، ش 26.
 • فرقانی، محمد مهدی (1382). جامعه اطلاعاتی جهانی، گذر از الگوی حاکم، رسانه، ش 55.
 • فلاحی، علی (1395). «تحلیل کیفی و کمی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در ساختار خانواده»، فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، سال 11، ش.35.
 • کازنو، ژان (1373). جامعه‌شناسی وسایل ارتباط‌جمعی، ترجمه منوچهر محسنی و باقر ساروخانی، تهران: اطلاعات.
 • گل پرور، محسن، سیدحمیدرضا عریضی سامانی و سعید مدنی قهفرخی (1388). «نقش نگرش به رفاه اجتماعی در رابطه همدلی و گرایش اجتماعی با عدالت اجتماعی»، رفاه اجتماعی، د 9، ش 33.
 • گیدنز، آنتونی (1384). پیامدهای‌مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
 • مارتین، کریستوفر (1394). «آشنایی با تلویزیون ماهواره‌ای و کابلی». ترجمه مهدی تهرانی، سایت همشهری آنلاین، بازنشانی شده در: جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷: ۱۷ به نشانی: https://www.hamshahrionline.ir.
 • محکی، علی‌اصغر (1382) «فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و امنیت اخلاقی مطالعات امنیت ملی»، علمی کاربردی معاونت اجتماعی ناجا، پیش‌شماره 2.
 • هارجی، اون؛ ساندرز، کریستین؛ دیکسون، دیوید. (1390). مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه مهرداد فیروز بخت و خشایار بیگی، تهران: رشد.
 • هاشمی، فرود؛ روشنایی، علی؛ اسدی داودآبادی، محمدحسین؛ و عظیمی، لیلا (1399). «تأثیر میزان گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی و برنامه‌های ماهواره‌بر منابع احساسی زنان (مطالعه موردی زنان متأهل 20 تا 55 سال شهر بروجرد)»، مطالعات فرهنگ ارتباطات، د 21، ش 52.
 • Billington, J. Baron- Cohen, S. & Wheelwright, S. (2007). Cognitive style predicts entry into physical sciences and humanities: Questionnaire and performance tests of empathy and systemizing. Journal of Learning Individual Differences, 17.
 • Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007), “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, » Journal of Computer-Mediated Communication«, 13.
 • L R. Hall, JA. (2008)Gender and Emotion in Context in M. Lewis and J, Haviland (Eds.), Handbook of Emotion, 3d ed. (Pp.395-408). New York: Guilford.
 • Brunel, M.L & Martiny (2004). "The concepts of empathy before, in the time of and after rogers", Carrierologie. 9 (3).
 • Brunel, M.L. (1989). "Intercultural Counseling Empathy". Santé Mentale au Québec. Vol. 14 (1).
 • Hanania, R. R. Rossnagle, N. B. Higgins, A. & Alessandro, D. (2000). Development of self and empathy in early infancy: Atypical implications typical. Infant and Young Children, 13 (1).
 • KayedKhordeh, H. Parsamanesh, M. AminZadeh, H. & Karamynorouzi, A. (2014). Analyzing the relationship between family functioning and ego resiliency with general health in women suffering from cancer. Journal of Educational and Management Studies, 4(2).
 • Lawler, Edward. D & Shane, R, Thye (1999). Bringing Emotions into Social Exchange theory, Annual Review of Sociology. Vol 25.
 • Leith, K. P. & Baumeister, R. F. (1998). Empathy, shame, guilt, and narratives of interpersonal conflicts: Guilt‐prone people are better perspective taking. Journal of Personality, 66(1).
 • Malti, T. (2016). Toward an integrated clinicaldevelopmental model of guilt. Developmental Review, 39.
 • Muller, K. W. Glaesmer, H. Brähler, E. Woelfling, K. & Beutel, M. E. (2014). Prevalence of Internet addiction in the general population: Results from a German population-based survey. Behaviour & Information Technology, 33(7).
 • Rieffe, C. Ketelear, L. & Wiefferink, C. H. (2010). Assessing empathy in young children: Construc-tion and validation of an Empathy Questionnaire. Personality and individual differences, 49(5).
 • Shott, S(1979)Emotion and Social Life: A Symbolic Interactionist Analysis, American Journal of Sociology,84(6).
 • Thoits, P.A. (1989) Sociology of Emotions,»Annual Review of Sociology«, No.15.
 • Thompson, J.B (1995).Media and Modernity. In Crowley and Mitchell (eds), Communication Theory Today.