بررسی رابطه سبک عشق ورزی شوهران با سازگاری زناشویی در زنان شاغل شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدباهنرکرمان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های عشق ورزی شوهران با سازگاری زناشویی در بین زنان شاغل ادارت دولتی شهر کرمان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان شاغل و متاهل به تعداد 2147 نفر بود که تعداد 327 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب و نظرشان در مورد سبک عشق ورزی همسرانشان در ارتباط با آنها پرسیده شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های استاندارد عشق ورزی (لس، 1998) و سازگاری زناشویی (گراهام بی اسپانیر، 1976) جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده هم از نرم افزار SPSSو بهره گیری از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عشق ورزی با سازگاری زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین متغیر عشق ورزی می تواند مقدار 65 درصد از واریانس متغیر سازگاری زناشویی را تبیین کنند. از سوی دیگر بین متغیرهای دموگرافیک (متغیرهای تعداد فرزند و تحصیلات همسر) با سازگاری زناشویی رابطه معناداری مشاهده شد. در مجموع به ترتیب سبک عشق ورزی رمانتیک، دوستانه، واقع گرایانه و فداکارانه، سازگاری زناشویی زنان شاغل شهر کرمان را تعیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


 • ×     بینوا، محمد، (1393). رابطه بین عشق قبل از ازدواج زوجین با سازگاری و رضایت زناشویی، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، به راهنمایی دکتر حسن بنی­اسدی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کرمان، دانشگاه شهیدباهنر).

  ×     حاجلو، نادر، جابر علیزاده گورادل؛ محمدرضا قطبی و سیما دلاور قوام، (1393). «مقایسه ابعاد عشق­ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان و مردان متأهل»، مشاوره و روان‌درمانی خانواده، سال1، ش12.

  ×     حفاظی طرقبه، میترا، علی فیروزآبادی و حسن حق­شناس، (1385). «بررسی ارتباط بین اجزاء عشق و رضایتمندی زوجی»، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال 16، ش54.

  ×     دارابی، سعداله، مجید کاظمی اصل و محمد حسین مسعودی، (1393). «اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری زناشویی»، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، سال1، ش2.

  ×     درویش­زاده، سارا و غلامرضا پاشا، (1389). «بررسی اثربخشی آموزش پیش از ازدواج بر قصه عشق دانشجویان»، یافته­های نو در روانشناسی، سال 5، ش14.

  ×     رفیعی­نیا، پروین و آرزو اصغری، (1386). «رابطه بین انواع عشق و بهزیستی در دانشجویان متأهل»،  خانواده پژوهی، سال 3، ش9.

  ×     صدق­آمیز، خدیجه (1376). بررسی عوامل موثر بر سازگاری زناشویی در شهر شیراز (پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی حبیب احمدی، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه شیراز).

  ×     ساروخانی، باقر، (1389). مقدمه­ای بر جامعه­شناسی خانواده، تهران: سروش.

  ×     سیف­علیان، سیاره، (1390). بررسی سازگاری/ناسازگاری زناشویی اساتید دانشگاه­های شهر سمنان و عوامل مؤثر بر آن، (پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی پروانه دانش، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه پیام نور، استان تهران).

  ×     عبداللهی، اصغر، احدی، حسن، تاجری، بیوک و کبری حاج علیزاده،(1399).« تجربهی طالق از منظر زوجین مطلقه در شهر تهران (در پنج سال اول زندگی)»، مطالعات راهبردی زنان، د 23، ش 89.

  ×     علمی، محمود و کریم یزدانی، (1389). «بررسی عوامل مرتبط با سازگاری زناشویی در بین معلمان متأهل مدارس راهنمایی شهر مرند»، مطالعات جامعه­شناسی، سال 2، ش8.

  ×     فرحبخش، کیومرث و عبدالله شفیع­آبادی، (1385). «ابعاد عشق­ورزی براساس نظریه­ی سه بعدی عشق در چهار گروه زوج­های در مرحله­ی نامزدی، عقد، ازدواج و دارای فرزند»، دانش و پژوهش در روانشناسی، ش30.

  ×     گیدنز، آنتونی، (1389). جامعه­شناسی، ترجمه­ی حسن چاووشیان، تهران: نشر نی.

  ×     مسموعی، راضیه، (1390). رابطه سخت‌رویی روان‌شناختی با سازگاری زناشویی دبیران متوسطه شهر شیراز، (پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی لادن معین، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت).

  ×     معین، لادن، پروین غیاثی و راضیه مسموعی، (1390). «رابطه سخت رویی روان شناختی با سازگاری زناشویی»، جامعه­شناسی زنان، سال 2، ش4.

  ×     یوسفی، ناصر، کیومرث بشلیده، امید عیسینژاد، عذرا اعتمادی و ناصر شیربیگی، (1390). «رابطه سبک­های عشق‌ورزی و کیفیت زناشویی در میان افراد متأهل»، مشاوره کاربردی، سال 1، ش1.

  • Ø Coombs, Robert H, (1991). “Marital Status and Personal Well-Being: A Literature Review”, Family Relations, Jan 1.
  • Ø Moss, Barry F & Andrew I. “Schwebel, (1993). Defining Intimacy in Romantic Relationships, Family Relations, Jun41.
  • Ø Spanier, Graham B, (1976). “Measuring Dyadic Adjustment: New Scales for Assessing the Quality of Marriage and Similar Dyads”, Journal of Marriage and The Family, 38.
  • Ø White, LJ, (1997). Why Marriage Matters Strengthening Marriage Round Table, Washington DC.