تحلیل رابطه تربیت اخلاقی و جنسیت از نظر علامه طباطبایی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش‌وپرورش (گرایش تعلیم و تربیت اسلامی)،قم، ایران

چکیده

بررسی آرای تربیتی و چگونگی پرورش فرزندان همواره از مباحث مطرح در نظام تعلیم و تربیت ادوار مختلف بوده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است از دیدگاه دیگری به امر تربیت پرداخته شود، در این مطالعه بررسی آرای تربیتی و اخلاقی علامه طباطبایی (ره) در رابطه با جنسیت صورت گرفته است. روش تحقیق پیش رو از منظر هدف بنیادی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و گردآوری اطلاعات با مراجعه به منابع دست اول و روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است. با جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات در پایان پژوهش روشن گردید علامه طباطبایی(ره) قائل به برابری هر دو جنس در تربیت اخلاقی است و هر دو جنس را مکمل یکدیگر دانسته و اصول ثابتی را برای هر دو جنس مشخص می‌کند. ایشان در تربیت اخلاقی بیشتر نگاه جمعی دارد تا فردی، هرچند ایشان به تفاوت‌های فردی هم توجه داشته‌اند. علامه (ره) می‌فرماید: علت قوامیت، وجود فضیلتی در مردان است و تأکید دارد این فضیلت استعدادی خاص بوده که بر اساس آن حیات دنیوی، یعنی امور ناظر به معاش، به بهترین نحو نظم یابد و نباید آن را ارزش معنوی که در تقرب به خداوند تأثیر‌گذار است، شمرد.

کلیدواژه‌ها


×     احمدی، محمدرضا، (1391). جنسیت از منظر دین و روانشناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).قم.
×     اسماعیلی، رضا، (1379). «فرهنگ و جنسیت»،فرهنگ اصفهان، ش 17.
×     امید، مسعود، (1375). «رابطه دین و اخلاق از نظر علامه طباطبایی (ره)»، کیهان اندیشه، ش 66.
×     جیریایی، معصومه، (1390). ملاحظات جنسیتی در برنامه‌ریزی آموزشی با تأکید بر آموزه‌های قرآنی، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت آموزشی، دانشگاه امام صادق).
×     حاجی ده­آبادی، محمدعلی و علیرضا صادق زاده قمصری، (1379). «تربیت اسلامی» ، مجموعه مقالات ویژه تربیت اخلاقی، تربیت اسلامی،.تهران نشر عابد.
×     حسینی­نسب، داود، (1372). «نقش آموزی جنسیت و تفاوت­های جنسیت در کودکان»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه تبریز.
×     دیلمی، احمد و مسعود آذربایجانی، (1389). اخلاق اسلامی، قم: معارف.
×     زیبایی­نژاد، محمدرضا، (1388). جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی، ناشر: قم مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه­های علمیه خواهران).
×     سجادی، سید مهدی، (1379). «تربیت اخلاقی از منظر پست‌مدرنیسم و اسلام، بررسی و نقد تطبیقی مبانی و اصول»، تربیت اسلامی، ش2.
×     صادقی، هادی، (1391). جنسیت و نفس، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
×     طباطبایی، محمدحسین، (1374). تفسیر المیزان، ترجمه­یمحمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
×     ـــــــــــ (1388). تفسیر المیزان،ترجمه­یمحمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
×     _______(1388). فروغ حکمت، ترجمه و شرح نهایه­الحکمه، ترجمه­ی محسن دهقانی، قم: بوستان کتاب.
×     فقیهی، محمد­مهدی، (1390). اندیشه فلسفی علامه طباطبایی (ره).
×     کبیری، زینب؛ معلمی، حسن. (1388).  مبانی و شیوه­های تربیت اخلاقی در قرآن کریم از دیدگاه علامه طباطبایی، مجله معرفت اخلاقی ،شماره1، 67-90
×     نوروزی، رضا علی؛ ستاره موسوی؛ میرمحمد موسوی زاده و کمال نصرتی­هشی، (1393). «درآمدی بر اخلاق و تربیت اخلاقی در اندیشه علامه طباطبایی»، اخلاق، ش­ 1.
×     نیازکار، فاطمه و حسین دیبا، (1395). «جنسیت و اخلاق از دیدگاه آیت­الله ­جوادی آملی»، اخلاق وحیانی، ش 1.