بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه علوم تربیتی

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه حقوق

3 کارشناس ارشد رشته مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی به شدت در جامعه ی‌ بزرگ تر خویش تأثیر می گذارد. اهمیت خانواده به عنوان رکن کلیدی هر اجتماع سالم و لزوم تحکیم روابط زوجین ضرورت ارائه ی‌ تمهیدات قانونی لازم را مطرح می کند. از آنجا که در صورت فروپاشی خانواده زنان خسارت و آسیب بیشتری را متحمل می شوند، لذا طرح و تدوین قوانین حمایتی بیشتر از سوی قانون گذار را می طلبد. بنابر این اصل در این جستار به تطبیق و بررسی میزان حمایت قانون گذار از زنان ازدواج کرده با «آیین نامه ی‌ زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی» در رابطه با «قانون مدنی ایران» به منظور حمایت از خانواده و در راستای استحکام روابط زناشو یی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان م یدهد قوانین حمایتی در فرض ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی بیشتر در قالب محدودیت هاست و حمایت لازم را ندارد، در نتیجه بنا بر اهمیت خانواده لزوم حمایت بیشتر احساس می شود.

کلیدواژه‌ها


 • ارفع نیا، بهشید. «ازدواج و تابعیت»، حقوق زنان، ش2، (1377).
 • ـــــــــــــ. «وضعیت زنان ایرانی ایرانی که با افاغنه ازدواج کرده­اند»، حقوق زنان، سال سوم، ش17، (شهریور 1378).
 • امامی، محمد. ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان، (پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل)، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق (1379).
 • بالازاده، زهره 1383. حقوق بین­الملل خصوصی و مقررات ایران در زمینه­ی تابعیت، اقامتگاه و وضعیت بیگانگان، تهران، مردم سالاری.
 • بداغی، فاطمه 1383. «ازدواج و تابعیت زن ایرانی». کتاب زنان، سال ششم، ش22، (تابستان 1383).
 • بستان، حسین 1385. اسلام و جامعه­شناسی خانواده، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • تدین، عباس و مجید یوسفی 1378. «تأثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان»، کتاب زنان، ش4.
  • توسلی نائینی، منوچهر. «اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران»، اندیشه­های حقوقی، ش7، (1383).
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر 1378. مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.
 • دهخدا، علی اکبر 1377. فرهنگ لغت دهخدا، تهران، دانشگاه تهران با همکاری روزنه.
 • رئیسی، پری ناز. بررسی تطبیقی تابعیت زن در نظام­های حقوقی ایران، فرانسه، انگلیس، (پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل)، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق (1386).
  • صفایی، سید حسین  و اسدالله امامی 1388. مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان.
 • عمید، حسن 1361. فرهنگ فارسی عمید. تهران، ابن سینا.
 • قانون مجازات اسلامی (حدود- قصاص- دیات- تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) 1385. تهران، دیدار.
 • قربان­نیا، ناصر. «تدابیر حقوقی کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت (2)». پروژه کاهش خشونت در راستای تحکیم بنیان خانواده (6)، تهران، سازمان دفاع از قربانیان خشونت (1388).
 • قوانین و مقررات ویژه زنان در جمهوری اسلامی ایران 1379. تهران، برگ زیتون.
 • کاتوزیان، ناصر 1382. حقوق مدنی خانواده (نکاح و طلاق)، تهران، بهمن برنا، ج1.
 • ــــــــــ 1381.  قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی، تهران، میزان.
 • کارلسون، جان، لن اسپری، لن و جودیت لویس 1378. خانواده درمانی: تضمین درمان کارآمد، ترجمه­ی شکوه نوابی­نژاد. تهران، سازمان انجمن اولیاء و مربیان.
 • «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض از زنان»، مجموعه مقالات و گفتگوها، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان (1382).
  • الماسی، نجاد علی 1382. حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، میزان.
 • معین، محمد 1371. لغت­نامه فارسی، تهران، راه رشد.
 • مهرپور، حسین 1384. حقوق زن از منظر: حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین­المللی، تهران، اطلاعات.
 • ــــــــــ 1374، حقوق بشر در اسناد بین­المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات.
 • نصیری، محمد 1381. حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، آگاه.
  • "آیین­نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی"،  www.ostan – kd.ir.