بررسی جامعه شناختی شادمانی زنان متأهل دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی محض دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

با مروری بر دیدگاه ها و گزارش های پژوهشی خارجی و داخلی درباره شادمانی و تأهل، به تناقضاتی برمی خوریم که بیانگر پیچیده بودن موضوع، سوگیری های قومیتی برخی فمینیست های لیبرال و رویکردهای پوزیتیویستی صرف در آزمون، و تحمیل نظریه های غیر بومی بر واقعیات اجتماعی است؛ ضمن آنکه اکثر مطالعات نیز به حوزه روان شناسی اختصاص دارد. به منظور بومی سازی یا به عبارتی دیگر، برای شناسایی مرزهای مفهومی و تعیین انطباق و تناسب مقوله ها با واقعیات اجتماعی جامعه ما که مستلزم طی کردن روند فرضیه یابی است، پژوهش حاضر درصدد بررسی عمیق تر پدیده شادمانی از دیدگاه خود پاسخگویان زن متأهل با رویکردی جامعه شناختی است. پارادایم یا مدل الگویی پژوهش حاضر پدیده شادمانی برگرفته از رویکرد روشی استراوس و کوربین تحت عنوان نظریه بازکاوی بوده است. بر این اساس، با استفاده از نمونه گیری نظری و تعیین حجم بر اساس اشباع نظری، دیدگاه 22 زن متأهل دانشجو از طریق مصاحبه عمیق و مصاحبه نیمه استاندارد نمونه تحلیل مقایسه ای شده است. یافته ها بیانگر آن است که تعمیم فرضیه جسی برنارد مبنی بر اینکه تأهل بیشتر از تجرد در زنان موجب ناشادمانی است، در نمونه مورد نظر به شدت مورد چالش قرار گرفته است. در روند فرضیه یابی در نمون هها، متغیر مستقل دوگانگی نظر و عمل شوهر تأثیر منفی و قوی بر شادمانی زنان و تأثیر مستقیم بر شادمانی وانمودی آنان داشته است. همچنین رابطه ازدواج ترکیبی و متجانس با شادمانی زنان مثبت و رابطه منفی از آن ازدواج مدرن بوده است.

کلیدواژه‌ها


 • ×   استراس، آنسلم و جولیت کوربین 1387. اصول روش تحقیق کیفی (نظریه مبنایی رویه­ها و شیوه­ها). ترجمه بیوک محمدی، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  

  ×   اعزازی، شهلا 1387. جامعه­شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، تهران، روشنگران.

  ×   انگلس، فریدریش 1375. منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، ترجمه احمدزاده.

  ×   جمیلی کهنه شهری، فاطمه. «آسیب شناسی نظری و روشی مطالعات تقسیم کار خانگی: به سوی یک رویکرد روش شناختی»، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، سال 11، ش 37و38، (1380).

  ×   دواس، دی. ای 1386. پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر.

  ×   دورکیم، امیل 1378. خودکشی، ترجمه نادر سالارزاده امیری، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

  ×   سفیری، خدیجه و سارا ایمانیان 1388. جامعه­شناسی جنسیت، تهران، جامعه­شناسان.

  ×   سلیگمن، مارتین 1389. روان­شناسی مثبت­گرا در خدمت خشنودی پایدار، ترجمه مصطفی تبریزی، رامین کریمی و علی نیلوفری، تهران، دانژه.

  ×   ریتزر، جورج 1374. نظریه جامعه­شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران، علمی.

  ×   میشل، آندره 1354. جامعه­شناسی خانواده و ازدواج، ترجمه فرنگیس اردلان، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران.

  • موسوی بفروئی، محسن. بررسی جامعه­شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان، پایان­نامه کارشناسی­ارشد پژوهش اجتماعی، به راهنمایی دکتر مسعود چلبی، دانشگاه شهید بهشتی، (1387).
   • Ø Arch bold, Peter. "World Happiness Rankings",(2006). http:://socyberty.com. 
   • Ø Diener, E. Diener, M. & Diener, G. ''Factors predicting the subjective well- being (Happiness and life satisfaction)". A printer report and new comers, . (1995).  http:// www./s. psych.uivc. edu/ a- ediener/fag. html. 
   • Ø Fincham, Frank D. "Marital Happiness". Florida State University, (2009).www.chs.fsu.edu.
   • Ø Jupp, Victor. 2006. The Sage dictionary of social research methods. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
   • Ø "Marriage not miserable for Women". study counters belief that marriage harms bride’s well-being, From MSNBC.com Associated Press, (2002). www.strive4impact.com.
   • Ø Mug ford, Stephen. Jim. Lally, "Sex, Reported Happiness. And the Well-Being of Married Individuals: A Test of Bernard’s Hypothesis in an Australian Sample". Journal of Marriage and Family. Vol. 43. No. 4. (1981). Http:// www. Jstor. Org.
   • Ø Strauss, Anselm C. Juliet M Corbin. "Basics of Qualitative Research: Second Edition: Techniques and procedures for Developing Grounded Theory". Thousand Oaks: Sage Publications, (1998).

   

  • Ø Stutzer, Alois. Burno S Frey. "Does marriage make people happy or do happy people get married?". Journal of socio- economies 35: (2004). www. Elsevier.com
  • Ø Vidican, Sergiu. "The effects of marriage on happiness and depression". (2011). http://www.metrolic.com.
  • Ø Wilcox, W.Bradford. "Feminism and Marital Happiness". Department of Sociology, University of Virginia, (2011).