عوامل جامعه شناختی مؤثر در طلاق عاطفی در بین خانواده های تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی طلاق عاطفی و عوامل جامعه شناختی مؤثر در آن در شهر تهران م یپردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانواده های ساکن در شهر تهران و حجم نمونه برابر با 500 نفر می باشد. روش نمونه گیری به صورت دو مرحله ای خوشه ای و تصادفی انجام شده و چارچوب نظری تحقیق، نظریه کارکردگرایی/ ساختی است. فرض نظری این است که برهم خوردن تعادل ساختار خانواده و تغییر در کارکردهای قوام بخش آن، زمینه ساز طلاق عاطفی می باشد. روش تحقیق، پیمایش و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، احصا شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای نظم درون خانواده، ساختار قدرت خانواده و سرمایه اجتماعی درون خانواده بیشترین رابطه معنادار با میزان طلاق عاطفی را دارند. همچنین نتایج رگرسیونی بیانگر آن است که متغیرهای مستقل تحقیق، حدود 0/665 از واریانس ها و تغییرات طلاق عاطفی را تبیین می کنند. از یافته های تحقیق استنباط می شود که هرگاه تعادل ساختار خانواده تحت تأثیر شرایط درونی و بیرونی بر هم می خورد، کارکردهای قوام دهنده تأثیرگذار آن مانند سرمایه اجتماعی درون خانواده، نظم درون خانواده، ساختار قدرت و... با چالش مواجه می شود که می تواند زمینه ساز طلاق عاطفی باشد.

کلیدواژه‌ها


 • ×    اخوان تفتی، مهناز. «پیامدهای طلاق در گذار از مراحل آن»، مطالعات زنان، سال 1، ش3، (1382).

  ×    آزاد ارمکی، تقی1386. جامعه شناسی خانواده ایرانی، تهران، سمت.

  ×    باستانی، سوسن و دیگران. «طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی»، مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، (1389).

  ×    برناردز، جان 1384. درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمه حسین قاضیان، تهران، نی.

  ×    چلبی، مسعود 1382. جامعه‌شناسی نظم، تهران، نی.

  ×    ستوده، هدایت الله و سیف الله بهاری 1386. آسیب شناسی خانواده، تهران، ندای آریانا.

  ×    سگالن، مارتین 1385. جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، مرکز.

  ×   مقصودی منیژه و شهناز محمدی. «فرسودگی شغلی و دل‌زدگی زناشویی (مطالعه موردی: زنان متخصص جراحی زنان و زایمان، شاغل در بیمارستان‌های شهر تهران)»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره­ی 8، ش 3، (1389).

  ×    مک کارتی، جین ربنز و روزالیند ادواردز 1390، مفاهیم کلیدی در مطالعات خانواده، ترجمه محمد مهدی لبیبی، تهران، علم.

  ×   موسایی، میثم 1386. طراحی الگوهای مشارکت شهروندان در امور شهری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران.

  ×   هنریان، مسعود و سید جلال یونسی. «بررسی علل طلاق در دادگاه‌های خانواده تهران»، مطالعات روان‌شناسی بالینی، سال 1، ش3، (1390).

  • Amato, Paul. “ The Consequences of Divorce for Adults and Children” Journal of Marriage and the Family, 62, (2000).
  • Ø Bradbury ,Thomas and. et al. “Research on the nature and determinants of marital satisfaction: a decade in review” .Journal of Marriage and the Family, 62 (2000).
  • Ø Larson ,Jeffry and Thomas B. Holman,premarital predictors of  marital quality and stability”,FamilyRelations, Vol. 43, No. 2,(1994).
  • Ø Musai ,Maysams & et al. “The Relationship between Divorce and Economic-Social Variables in Iran”. British Journal of Arts and Social Sciences. Vol.1 No.2, (2011).
  • Ø Schramm, David. “Individual and Social Costs of Divorce in Utah” Journal of Family and Economic Issues, Vol. 27(1), (2006).
  • Ø http://www.sabteahval.ir