بررسی رابطه ی بین دینداری و رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه یاسوج

چکیده

سالمندی و زنانه شدن سالمندی پدیده ای است که جامعه ی ایران با آن روبه رو است. توجه به مسائل سالمندان به ویژه رضایت از زندگی آنها در نزد سیاست گذاران اجتماعی اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین دینداری و ابعاد مختلف آن با رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد انجام شده است. این پژوهش با روش کمی و تکنیک پیمایشی انجام گرفت و تعداد نمونه 265 نفر تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان رضایت از زندگی در بین زنان سالمند شهر یزد در حد متوسطی است و میزان دینداری در بین آنها در حد بالایی قرار دارد. به ترتیب ابعاد پیامدی، اعتقادی، عاطفی و مناسکی بیشترین وزن را در شکل دهی به دینداری در نزد زنان سالمند شهر یزد دارند و همچنین دینداری به طور کلی با رضایت از زندگی رابطه ی مثبت معناداری را نشان داده است. دیگر اینکه ابعاد عاطفی و مناسکی بیشترین ارتباط را با رضایت از زندگی دارند، ولی ابعاد پیامدی و اعتقادی رابطه ی معناداری با متغیر رضایت از زندگی ندارند.

کلیدواژه‌ها


 • ×   قران کریم

  ×   نهج البلاغه

  ×   اکبری، رمضان. «کارکردهای فردی و اجتماعی دین»، سخن صبا، ش 1 (1389).

  ×   علامه مجلسى، 1404. بحارالانوار، بیروت، الوفاء.

  ×   برک، لورا ای 1386. روان‌شناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی). ترجمه‌ی یحیی سید محمدی، تهران، ارسباران.

  ×   بهنام، جمشید 1383. تحولات خانواده پویایی خانواده در حوزه‌های فرهنگی گوناگون، ترجمه‌ی محمد جعفر پوینده، تهران، ماهی.

  ×   چلبی، مسعود و سید محسن موسوی. «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان»، جامعه‌شناسی، دوره نهم ، ش1 و 2، (1387).

  ×    جمشیدیها، غلامرضا و علی‌رضا قبادی. «تحلیل جامعه‌شناختی از مراسم و مناسک دینی با تأکید بر مراسم عاشورا»، تاریخ اسلام، ش30، (1386).

  ×   حاجی زاده میمندی، مسعود و مهدی برغمدی. «رابطه عمل به باورهای دینی و رضایت از زندگی در بین سالمندان»، سالمند، ش15، (1389).

  ×   رضاپور، یوسف، آیت‌اله فتحی، مرضیه سرداری، اصغر شیرعبی پور. «بررسی رابطه دینداری و وضعیت اقتصادی- اجتماعی دانشجویان با رضایت از زندگی: با تعدیل‌گری مؤلفه‌های سلامت روانی»، روان‌شناسی دانشگاه تبریز، سال 5، ش 89،  (1389)

  ×   ربانی، رسول و سید صمد بهشتی. «بررسی تجربی رابطه‌ی دینداری و رضایت از زندگی»، علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، (بهار و تابستان 1390).

  ×   زکی، محمد علی. «اعتبار یابی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان»، روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال 13، ش1، (1386).

  ×   سرائی، حسن 1382. روش‌های مقدماتی تحلیل توزیع و ترکیب جمعیت با تأکید بر ترکیب سنی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

  ×   صادقی، محمود 1378. جایگاهدیندرسلامتروانی، تهران، طریق کمال.

  ×   عبدالله پور، نارزی، سید مهدوی اقدم، میر روح الله. قلی زاده، حسین و علی اشرفی، زینب زکی. «رابطه بین دینداری و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز»، تربیت اسلامی، سال 6، ش12، (1390).

  ×   عظیمی هاشمی، مژگان. «رضایت از زندگی و دینداری در بین دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه (شهرهای فردوس، درگز و نواحی آموزشی4،5،7 مشهد)»، علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1، ش3، (1383).

  ×   گواهی جهان، فاطمه. «رابطه بین داشتن معنا در زندگی و رضایت از زندگی زناشویی»، روانشناسی و علوم تربیتی، (1386).

  ×   معتمدی، عبدالله، جواد اژه‌ای، پرویز آزاد فلاح و علیرضا کیامنش. «بررسی رابطه بین گرایش‌های مذهبی و سالمندی موفق»، دانشور رفتار سال 12، ش10، (1384).

  ×   نادری، فرح. پرویز عسگری، خدیجه روشنی، و مریم مهری آدریانی. «رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان»، یافته‌های نو در روان‌شناسی، سال 5، ش17، (1388).

  ×   نادی، محمد علی و ایلناز سجادیان . «تحلیل روابط معنای معنوی با بهزیستی معنوی، شادی ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفایی روانشناختی، امید به آینده و هدفمندی در زندگی دانشجویان»، طلوع بهداشت، دانشکده بهداشت یزد، سال 10، ش3 و 4 (1390).

  ×   نصیری، حبیب الله و بهرام جوکار. «معناداری زندگی، امید، رضایت از زندگی و سلامت روان»، پژوهش زنان، دوره 6، ش2، (1387).

  ×   نیکویی، مریم و سوسن، سیف.  «بررسی رابطه‌ی دینداری با رضایتمندی زناشویی»، تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، ج4، ش13، (1384).

  ×   همیلتون، ملکوم 1381. «جامعه‌شناسی دین»، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران، تبیان.

  • Alanlewis, Christopher, Stephen Joseph & Kirsty Elizabeth Nobel, 1996. Is religiosity association with life satisfaction?, Psychological Reports.
  • Costello,,https://gustavus.edu/psychology/documents/KellyAndersonSpr09.pdf
  • Chaeyoon, Lima & Robert D Putnam. “Religion and social networksand life satisfaction” American Sociological Review, 73(6): (2010).
  • Dorahi, Martin J, Christopher, AlanLewis, John F. Schumaker, Robert, Akuamoah-Boateng, M.C. Duze, &  Thokozile E Sibiya. “A croos-cultural  ananlysis of religion and life satisfaction. Mental Health, Religion & Culture, 1(1): (1998).
  • Duffy, Ryan D, Trisha L Raque-Bogdan, &  Michael F.Steger , (2009). “Students in Transition: Life Satisfaction Predictors of Incoming College Students”, www.counseling.umd.edu/Infodata/lifesatpredictors.pdf
  • Eichhorn, Jan (2011). Happiness for belivers? Contextualizing the effects of religiosity on life- satisfaction, European Sociological Review Advance Access published April 20, 2011 European Sociological Review , http://esr.oxfordjournals.org/content/early/2011/04/20/esr.jcr027.abstract
  • Ellison,Christopher. G & David Gay. “Religion, religious commitment and life satisfaction among Black Americans”, The Sociological Quarterly, 31(1):  (1990).
  • Myers, D. G. (2000), "The Funds, Friends, and Faith of Happy People", American Psychologist, 55(1): 56-67.
  • Raman, Jerode R (2010)Correlates of Tertiary Student Life Satisfaction A thesis in Master of Applied Psychology in The University of Waikato
  • Van Praag, Bernard M.S. & Dmitri Romanov, & Ada, Ferrer-i-Carbonell, “Happiness and financial satisfaction in Israel: Effects of religiosity, ethnicity, and warJournal of Economic Psychology, Elsevier, vol. 31(6), (December 2010).