مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی توسعه، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مردم شناسی

4 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

مقاله حاضر با مسئل هسازی تأثیر اشتغال زنان بر چارچوب فراغتی آنها و با استفاده از صورت اصلا ح شده ی نظریه ی «شکاف فراغتی» آرلی هاچیلد، به مقایسه ی مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار در شهر ساری می پردازد. روش تحقیق مطالعه، از نوع پیمایش و علمی - مقایسه ای است. جامعه ی آماری تحقیق را دو گروه زنان شاغل و زنان خانه دار تشکیل داده و حجم نمونه 300 نفر (150 نفر از هر گروه) است که با روش های نمونه گیری خوشه ای، تصادفی ساده و نظام مند انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری در مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار از نظر سه معیار میزان، نحوه و رضایت مندی وجود دارد. نتایج دلالت دوگانه بر تأیید نظریه ی هنِدرسون دارد که معتقد است «یک سایز برای همه مناسب نیست»، یعنی اگرچه در داخل قشربندی زنان نیز الگوی متفاوتی بر مصرف فراغتی حاکم بوده و تفاوت اصلی این الگو در بین زنان شاغل و خانه دار، بیشتر تفاوت در عمق و کیفیت است تا تفاوت در سطح و کمیت، اما مکان اصلی مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه دار، خانه است.

کلیدواژه‌ها


 • ×   استانداری مازندران 1386. آمار اشتغال زنان. اداره کل امور بانوان و خانواده. بخش آمار.

  ×   اینگلهارت، رونالد 1373. تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران، کویر.

  ×   حسینی، معصومه، لیلا رحیمی، زهرا آجرلو، زهره مجیدی و نسرین روزبهانی. «بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت در بین زنان منطقه تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی دکتر محمد قریب شهر اراک». مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، ش 17، (1384).

  ×   روجِک، کریس 1388. نظریه‌ فراغت: اصول و تجربه‌ها، ترجمه عباس مخبر، تهران، شهر.

  ×   سازمان برنامه و بودجه. سمینار ملی رفاه اجتماعی. مجموعه مقالات فراغت. تهران، (1352).

  ×   شریفیان، مسعود، سید ابوالفضل اخوی راد و کیومرث ایران‌شاهی. چگونگی پرداختن به فعالیت‌های اوقات فراغت در بین جوانان و نوجوانان، تهران، دبیرخانه شورای عالی جوانان، (1376).

  ×   نیک‌پور، صغری، افتخارالسادات حاجی کاظمی و حمید حقانی. «بررسی نوع و مدت فعالیت‌های فیزیکی زنان شاغل در حیطه‌های شغلی و اوقات فراغت در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران». مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره 12، ش 46، (1384).

  ×   وبلن، ترستون 1383. نظریه‌ طبقه مرفه، ترجمه‌ فرهنگ ارشاد، تهران، نی.

  • Arab-Moghaddam, N. and Henderson, K. A. “Women's Leisure and Constraints to Participation: Iranian Perspectives”, Journal of leisure Research, VoL 39, No. I, (2007).
  • Bialeschki, D. and K. Henderson. “Leisure in the common world of women”, Leisure Studies, Vol.5, No. 3, (1986).
  • Bourdieu, P. “Distinction: A social critique of the judgement of taste. London”, Routledge Press (1984).
  • Brown, B. A.Griggs, S.Evans, P. M. 1986.Working women: leisure and life quality, North York, Ontari.
  • Clark, A. C. “The Use of leisure and its relation to levels of occupational prestige”, American Sociological Review, Vol. 21, (1956).
  • Corrigan, P. 1997, “The Sociology of Consumption”. London, Sage.
  • Giddens, A. 2001, Sociology, Polity Press.
  • Harrington, M. and Dawson, D. “Who has it best? Women's labor force participation, perceptions of leisure and constraints to enjoyment of leisure”. Journal of Leisure Research, Vol. 27 No. 1, (1995).
  • Henderson, K. A. “One size doesn't fit all: The meaning of women's leisure”, Journal of Leisure Research, 28, (1996).
  • Huda, S. and Akhtar, A. “Leisure Behaviour of Working Women of Dhaka Bangladesh”, The International Journal of Urban Labour and Leisure, 7(1), (2006).
  • Hunnicutt, B. K. “Work without End: Abandoning Shorter Hours for the Right to Work”. Philadelphia: Temple University Press , (1988).
  • Katz-Gerro, T. “Cultural Consumption and Social Stratification: Leisure Activities, Musical Tastes, and Social Location”.  Sociological Perspectives, Vol. 42, No. 4, (1999).
  • Kay, T. “Having it all or doing it all? The construction of women’s lifestyles in time-crunched households”, Society and Leisure, vol. 21, no. 2, (1998).
  • Larrabee, E. R. 1961. Mass Leisure, Illionis, The Free Press Glencoe Illionis.
  • Muoghalu, C. O. and F. A. Eboiyehi, “Leisure Perception and Participation among Professional Women in Ile- Ife of Southwestern Nigeria”, African Research Review, Vol. 5 (3), Serial No. 20, May, (2011).
  • Roberts, K. 2010. Sociology of leisure. Sociopedia.isa.
  • Rojek, C. 1989. Leisure for Leisure: Critical Essays, Macmillan, London
  • Rojek, C. 1995. Decentring Leisure: Rethinking Leisure Theory, London, Sage Publications.
  • Shaw, S. M. Female Employment: Its Impact on the Distribution of Time and Leisure Experiences of Married Women and Their Husbands. Presented at the 5th Canadian Congress on Leisure, Halifax, (1987).
  • Stodolska, M. (2006). “Transnationalism and Leisure: Mexican Temporary Migrants in the U. S.” Journal of Leisure Research, Vol. 38, No. 2, (2006).
  • Such, Elizabeth. “Leisure, family and work in the lifestyles of dual-earner families”. Paper presented to the ESRC seminar: Impact of a Changing Labour Market on Families, Children and Mental Health: building research–user alliances, Seminar 3 ‘Households, families and the changing nature of work’, 7 November, University of Aberdeen, (2001)
  • Wegner, L., A. J. Flisher, M. Muller, and Carl Lombard, (2006). “Leisure Boredom and Substance Use among High School Students in South Africa”, Journal of Leisure Research, Vol. 38, No. 2, (2006).
  • Wilbur J., A. M., Miller A.Montgomery and P.Chandler “Women's Physical Activity Patterns: Nursing Implications”, Journal of Jognn, 27(4): (1998).