تحلیلی بر رابطه ی ارزش فرزندان و باروری بین زنان تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

2 کارشناس ارشد جمعیت شناسی

چکیده

این مقاله رابطه ی بین ارزش فرزندان با میزان باروری بین زنان شهر تهران را بررسی می کند. تعداد نمونه حدود 600 نفر از زنان متأهل 21 تا 50 ساله ی ساکن مناطق 22 گانه شهر تهران است. 57/2 درصد از افراد مطالعه شده را زنان خانه دار، 30/3 درصد را شاغلین در آموزش و پرورش و 12/5 درصد را شاغلین در وزارت بهداشت تشکیل داده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که 35 درصد از آنها یک فرزند، 35 درصد دو فرزند و 15 درصد سه فرزند دارند. از نظر تعداد فرزندان مطلوب، 25 درصد از زنان داشتن یک فرزند، حدود 66 درصد داشتن دو فرزند و حدود 9 درصد داشتن بیش از دو فرزند را مطلوب دانسته اند. براساس تحلیل انجام شده، هیچ تفاوتی بین گروه های مختلف شغلی زنان و همچنین زنان غیر شاغل درباره ی ارزش گذاری فرزندان وجود ندارد. متغیر سطح تحصیلات در هر دو گروه زنان شاغل و خانه دار با مؤلفه های فواید اقتصادی فرزند و محدودیت ها و فرصت های از دست رفته رابطه ی مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


 • ×   آقاجانیان، اکبر. 1364، ارزش کودکان و رشد خانواده در شهر و روستا، شیراز، دانشگاه شیراز، بخش برنامه­ریزی و جامعه­شناسی.

  ×   پوررحیم، محمدرضا، ارزش فرزند از دیدگاه زوجین جوان و رابطه آن با باروری و تنظیم خانواده (مطالعه موردی شهرستان بهشهر)، (پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (1380).

  ×   توسلی، غلامعباس 1380. نظریه‌های جامعه شناسی، تهران، سمت.

  ×   حسینی، حاتم 1381. درآمدی بر جمعیت‌شناسی اقتصادی- اجتماعی و تنظیم خانواده، همدان، دانشگاه بوعلی سینا.

  ×   خانی، سعید. عوامل نهادی مؤثر بر تفاوت باروری گروه‌های قومی و مذهبی در شهرستان قروه، (پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) (1387).

  ×   زنجانی، حسن 1384. تحلیل جمعیت‌شناختی، تهران، سمت.

  ×   سرایی، حسن. «گذار جمعیتی دوم با نیم نگاهی به ایران»، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، ش6، (1387).

  ×   عباسی شوازی، محمد جلال و دیگران. «بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد با استفاده از روشهای کیفی»، نامه علوم اجتماعی، ش 20، (1381).

  ×   عباسی شوازی، محمد جلال، میمنت حسینی چاووشی، و بیترو مک دونالد و بهرام دلاور، 1383. بررسی تحولات باروری در ایران، شواهدی از چهار استان منتخب، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران.

  ×   عباسی شوازی، محمد جلال و عسگری ندوشن، عباس، «تغییرات خانواده وکاهش باروری در ایران(مطالعه موردی استان یزد)»، نامه علوم اجتماعی، ش 25، (1384).

  ×   عزیزخانی، عبدالله، ارزش فرزند و بعد خانواده در روستا(مطالعه موردی شش روستا در جنوب ابهر)، (پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) (1374).

  ×   فروتن، یعقوب. «رهیافتی جمعیت شناختی به اشتغال زنان: با ملاحظاتی بر وضعیت ایران»، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال 3، ش 6، (1387).

  ×   کثیری، محمد. عوامل اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی موثر بر باروری(مطالعه موردی: زنان 15-49 ساله همسردار شهر ورامین)، (پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، (1387).

  ×   کلانتری، صمد. بیک محمدی، حسن و زارع شاه آبادی،اکبر «عوامل جمعیتی مؤثر بر باروری زنان یزد در سال 1383»، پژوهش زنان، دوره 3، ش 2، (1384).

  ×   لوکاس، دیوید و پاول. میر، 1384. درآمدی بر مطالعات جمعیتی، ترجمه‌ی حسین محمودیان، تهران، دانشگاه تهران.

  ×   مرکز آمار ایران، 1385. نتایجتفضیلیسرشماریعمومینفوسومسکن، تهران، مرکز آمار ایران.

  ×   منصوریان،­ محمدکریم و اعظم خوشنویس، «ترجیحات جنسی و گرایش زنان همسردار به رفتار باروری: مطالعه موردی شهر تهران»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 24، ش 2 (پیاپی 47)، ویژه نامه جمعیت وتوسعه، (1385).

  • Ø Abbasi-Shavazi, M.J., and McDonald. P.,(2006).Fertility Declines in the Islamic Republic of Iran: 1972_2000, Asian Population Studies, Vol. 2, No. 2: 3.
  • Ø Caldwell.  J. (1982). Theory of fertility decline. Academic press, London.
  • Cleland, J. and Wilson, C. (1987). Demand theories of fertility transition: an iconoclastic view, population studies.
  • Ø Davis, K. (1963). The theory of change and response in modern demographic history, population index, 29.
  • Ø Easterlin, R.A. (1969). Towards a socioeconomic theory of fertility, in fertility and family planning: A world view, (Ed.).
  • Ø Easterlin, R.A. (1983). Modernization and fertility: a critical essay, in determinants of fertility in developing countries, (Eds).  New York: Academic Press.
  • Ø Erfani, Amir, (2010). Tehran Survey of Fertility, Tehran, the Population Studies and Research Center in Asia and Pacific (PSRC).
  • Ø Hoffman, L.W., A. Thornton, and J. Dm, Manis, (1978). “The Value of Children to Parents in the United States”, Journal of Population, Vol. 1(2.)

  Ø Mohammad, I, ­T & Soroush, M, (2007). “The Value of Children to Iranian Parents”, Sociation Today, The Official Journal of The North Carolina Sociological Association, Vol 5, N, 1,

  Ø Notestein, F. (1953). Economic problems of population change, in proceedings of the eighth international conference of agricultural economists. London: Oxford university press.