به کارگیری الگوی ساخت گرا در راستای بازیافت پاسخ های فطرت درباره ی حجاب (مبتنی بر مبانی فلسفی علامه جوادی آملی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

الگوی ساخت گرا، از الگوهای نوین یادگیری است و برای تنظیم ساختار اطلاعات پراکنده ی ذهنی فرد و یافتن پاسخ توسط خود او به کار می رود، ولی می توان بر اساس نگرش های بنیادینی که در حوزه های معرفتی وجود دارد، کاربرد این الگو را توسعه داد و آن را برای بازیافت مشهودات فطری هم به کار گرفت. در این مقاله با تأکید بر مبانی علامه جوادی آملی نخست تحلیلی درباره ی هویت الگوی ساخت گرا و مشابهت آن با روش سقراطی ارائه شده و آن گاه با بیان کم و کیف فطری بودن حکم حجاب با تکیه بر دیدگاه های این اندیشمند، پیشنهاد راهبردی توسعه در کاربست این الگو در راستای یافتن پاسخ های فطرت درباره ی حجاب ارائه شده است. در این تحقیق، بر اساس مبانی فلسفی نشان داده شده است که چگونه طی مجموعه سؤالاتی که به مقتضای این الگو به سبک روش سقراطی در سه گام قابل طرح است، به فرد متربی می توان کمک نمود تا بتواند حکم فطرت و حکمت آن را درباره ی حجاب در مشهودات فطری خود بازیافت نماید. با به کار گیری این الگو که مبانی فلسفی و مزایای مهم و اصول ویژه ای دارد، فرد مترّبی به مشهودات فطری خود بازگشته و حجاب را نه به عنوان مانعی برای پوشاندن زیبایی بلکه به مثابه راهی برای رسیدن به زیبایی مطلق و کشش های فطری وجودی بر می گزیند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن سینا 1410هـ.. رسائل عشق، رساله عشق، قم، بیدار.
 2. ابن عربی 1984، رسائل، بیروت، دارالاحیاء تراث العربی.
 3. ــــــــ 1383. فرهنگ اصطلاحات عرفانی،‌ سعیدی، گل بابا، شفیعی.
 4. ابن منظور، 1416ق. ‌لسان العرب،‌ ‌بیروت، دار احیاء التراث العربی.
 5. بهمئی، لیلا 1389. الگوهای نوین یاددهی و یادگیری (با تأکید بر دوره‌ی ابتدایی)، تهران، آراد کتاب، کهکشان دانش.
 6. جوادی آملی، عبدالله 1388. ادب فنای مقربان، قم، اسراء.
 7. ــــــــــــــــــــ 1388. اسلام و محیط زیست، قم، اسراء.
 8. ــــــــــــــــــــ 1389. تسنیم، قم، اسراء.
 9. ــــــــــــــــــــ 1383. توحید در قرآن، قم، اسراء.
 10. ــــــــــــــــــــ 1387. دین‌شناسی، قم، اسراء.
 11. ــــــــــــــــــــ 1388. زن در آینه جمال و جلال، قم، اسراء.
 12. ــــــــــــــــــــ 1384. فطرت در قرآن، قم، اسراء.
 13. ــــــــــــــــــــ 1379. معرفت‏شناسی در قرآن، قم، اسراء.
 14. ــــــــــــــــــــ 1389. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم، اسراء.
 15. ــــــــــــــــــــ 1376. فطرت در قرآن،‌ قم، اسراء.
 16. جوهری،‌ الصحاح فی اللغة و العلوم، تجدید صحاح العلامه الجوهری، بیروت،‌ دارالخصارة العربیه.
 17. رشاد، علی اکبر 1385. فلسفه­های مضاف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 18. شفیع آبادی، عبدالله 1387. مقدمات راهنمایی و مشاوره، ‌تهران، دانشگاه پیام نور.
 19. قائمی،‌ علی 1370.‌ تهران، امیری.
 20. قراملکی، احد فرامرز 1388. روشی شناسی فلسفه ملاصدرا، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 21. قرشی، علی اکبر 1387. قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
 22. ملکی، حسن 1382. مبانی و اصول تربیت، ‌ نیکان کتاب.
 23. موسوی خمینی، روح الله 1388. چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره).
 24. ___________ . صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره).
 25. یالوم، اردین د. 1390. روان درمانی اگزیستانسیال، ترجمه­ی سپیده حبیب، تهران، نی.
 26. یزدان پناه، سید یدالله 1391. تحقیق و نگارش: دکتر مهدی علی پور، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها سمت.