بررسی انتقادی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در پرتو منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق/دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشکده اهل البیت (ع) دانشگاه اصفهان

کلیدواژه‌ها


اکبری، حسین. «نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیست»، زن در توسعه و سیاست، ش39، (1391).
باقرزاده، محمدرضا. «نگاهی به حقوق زن در اسلام، نقدی بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، معرفت، ش70، (1382).
بکر، لارنس1380. فلسفه اخلاق، جمعی از مترجمان، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
دانش پژوه، مصطفی و قدرت­الله خسروشاهی 1389. حقوق شناسی عمومی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
دشتی،محمد1386.غدیر شناسی،قم،مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع).
دفتر مطالعات و تحقیقات زنان 1382. کنوانسیون محو کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان، قم، مرکز مدیریت حوزه­های علمیه خواهران.
رودگر،نرجس 1388.فمینیسم ،قم،مدیریت حوزه علمیه خواهران.
حاتمی، حسین و دیگران 1385. کتاب جامع بهداشت عمومی، تهران، ارجمند.
حکمت نیا، محمود 1390. حقوق و مسئولیت­های فردی و اجتماعی زنان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
جوادی آملی، عبدالله. «حقوق بشر از نگاه اسلام و غرب»، رواق اندیشه، ش9، (1381).
ساروخانی، باقر 1375. درآمدی بر دایرۀالمعارف علوم اجتماعی، تهران، کیهان.
سبحانی، محمد تقی1385 . الگوی جامع شخصیت زن مسلمان، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه­های علمیه خواهران.
شیبلی هاید، جانت 1382. روان­شناسی زنان، تهران، ارجمند.
طاهری، منیره. «احقاق حقوق زن، کنوانسیون یا اسلام»، کتاب نقد، سال 7، ش26و27، (1382).
علاسوند، فریبا 1390. زن در اسلام، قم، هاجر.
عاملی، باقر 1350. حقوق خانواده، تهران، چاپخانه بیست و پنجم شهریور.
عبداللهی، محمد 1387، زنان در عرصه عمومی، تهران، جامعه­شناسان.
عمید، حسن 1371. فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر.
غروی نائینی،نحله. «مشارکت سیاسی زنان صدر اسلام»،مجله مطالعات راهبردی زنان،سال 12،شماره46،(1388).
مصباح، محمد تقی 1378. نظریه سیاسی اسلام، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
مطهری، مرتضی1373. نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا.
محمدی، مریم 1386. ماده شانزدهم کنوانسیون زنان از نگاه فقه شیعه، قم، بوستان.
مهدوی، سید محمد صادق. «خوانش انتقادی اشتغال زنان»، حوراء، ش8، (1383).
مهدوی زادگان، داوود. «ابهامات سه گانه کنوانسیون»، مطالعات راهبردی زنان، ش22، (1382).