بررسی تطبیقی انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده

براساس آیات و روایات و نظریات فقهی، مهریه یا صداق ازجمله حقوق مالی است که شریعت اسلامی برای زوجه مقرر کرده است و ازلحاظ حقوقی اصولا در توافق ازدواج معین می شود و به‌محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مالِ موضوع مهریه می‌گردد. مهریه ممکن است عین معین یا مال کلی در ذمه زوج به نحو عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد. گاه ممکن است زنان جهت وصول مهریه خود به بن‌بست بخورند و برای اینکه بتوانند به‌راحتی به مهریه خود برسند راهکارهای ویژه ای را بکار می-برند و مهریه را در قالب‌های حقوقی بلاعوض و یا معوض به اشخاص ثالث انتقال می-دهند تا از این طریق بدون مراجعه به مراجع قضایی یا اجرای ثبت به معادل مهریه خود یا کمتر از آن دست یابند. چنین اقدامی باعث پیچیدگی مسائل حقوقی در محاکم قضایی می‌گردد و آثار و احکام متفاوتی را برجای می‌گذارد. در این پژوهش با روش تحلیلی_توصیفی به تفسیر و استنباط مسائل فقهی و حقوقی راجع به بررسی تطبیقی انتقال مهریه در فقه امامیه و اهل تسنن پرداخته‌ شده است که با عنایت به مبانی فقهی و تحلیل حقوقی انتقال مهریه، در قالب‌های حقوقی مختلف قابل توجیه است.

کلیدواژه‌ها