مبانی مداخله دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشگاه امام صادق ، ایران

2 عضو هیات لمی دانشگاه تهران. استاد تمام حقوق عمومی

چکیده

پیرامون مداخله دولت در نهاد خانواده رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ رویکرد اول مبتنی بر نداشتن حق دخالت دولت در نهاد خانواده است زیرا خانواده به‌ جهت آنکه نهادی خصوصی است باید خارج از فضای مداخله دولت قرار بگیرد؛ حال آن که رویکرد دوم بر مداخله دولت در نهاد خانواده، قائل است و این‌که دولت‌ها باید نقش فعالی در انجام و پیشبرد امور خانواده ایفا کنند؛ زیرا نهاد خانواده دارای ماهیتی دوسویه دارای ابعاد خصوصی و عمومی است؛ بنابراین دولت باید همواره به سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری دست زند. با این حال، گستره این مداخلات، در نظامات حقوقی مختلف، متفاوت است.
بنابراین رویکردهای متفاوت حاکمیتی، از جمله نحوه و میزان مداخله دولت‌ها و سطح متناسب حمایت از خانواده ها، باعث شده که قوانین موضوعه در عرصه خانواده، در کشورهای مختلف، بسیار متفاوت باشد. نگارنده در این مقاله بر آن است که با بازخوانی نظرات رایج مداخله دولت در عرصه خانواده، به مبانی نظری مداخله دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران بپردازد تا مطلوبیت و مشروعیت مداخله دولت در نهاد خانواده در جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها