نظام اخلاقی عفاف در قرآن کریم بر مبنای سوره نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهرا

چکیده

تحلیل گزاره‌های اخلاقی در قرآن کریم با استفاده از روش تحلیل محتوا و ارائه یک مدل نظام اخلاقی با هدف تعیین و تبیین عوامل مؤثر در تحقق آنها برای هدایت فرد و جامعه حائز اهمیت است. به همین منظور این پژوهش با استخراج مضامین مربوط به عفاف در سوره نور و تحلیل آنها، نشان می‌دهد که این مضامین حوزه‌های فرد، خانواده و اجتماع را در برگرفته‌ و به منظور ساخت یک مدل و ساختار در حوزه عفاف، چهار مؤلفه این نظام، یعنی اصول و مبانی، مقدمات، الزامات و موانع را در این زمینه تبیین کرده‌ است. مدل ارائه شده، جامعیت نظام اخلاقی حاکم بر سوره نور، با موضوع عفاف را نشان می‌دهد. همچنین استفاده از روش «تحلیل محتوا» در بررسی آیات سوره نور نشان می‌دهد که حجاب از الزامات نظام اخلاقی عفاف است و از آنجا که عینی‌ترین رفتار اخلاقی در این نظام محسوب می‌شود؛ می‌تواند به عنوان شاخص، مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها